Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Hälberget i Ljusdals kommun föreslås bli nytt naturreservat

Gammal tall i den glesa skogen på Hälbergets topp. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Länsstyrelsen föreslår att ett 20 ha stort naturskogsområde på toppen av Hälberget ska blir naturreservat. Området ligger ca 12 km sydost om Järvsö i Ljusdals kommun.

Det planerade naturreservatet utgörs av Hälbergets topp, ett berg som mäter 432 meter över havet. På den flacka toppen är skogen gles och luckig. Det är den gamla barrskogen med inslag av riktiga gammeltallar och hänglavsklädda, gamla granar som är skälet till att området nu ska skyddas. Skogen saknar spår av sentida skogsbruksåtgärder och har fått utvecklas fritt en längre tid. Det har gjort att det nu finns goda förutsättningar för arter som kräver död ved, gamla träd, stabilt mikroklimat och att träd har funnits kontinuerligt på platsen under lång tid. Bland annat finns här de rödlistade arterna knärot, granticka, ullticka, tallticka, lunglav och tretåig hackspett.

Ett förslag till beslut och skötselplan för Hälbergets naturreservat har nu skickats ut på remiss till berörda parter. Remisstiden går ut den 9 februari 2020.

Förslag till beslut och skötselplan, Hälbergets naturreservat Pdf, 3.8 MB, öppnas i nytt fönster.

För mer information kontakta Helena Persson, 010-2251309, helena.k.persson@lansstyrelsen.se eller Sofia Engberg, sofia.engberg@lansstyrelsen.se

Kontakt