Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

11 nya naturreservat i Gävleborg

I en del av naturreservaten finns både natur- och kulturvärden. Här en bild från fäbodgatan in till Grindugas naturreservat.

I en del av naturreservaten finns både natur- och kulturvärden. Här en bild från fäbodgatan in till Grindugas naturreservat.

Under 2019 har 11 nya naturreservat bildats i Gävleborg och ett reservat har utvidgats. Tillsammans, en yta på nästan 4 400 hektar. Det innebär att det nu finns cirka 230 naturreservat i länet.

De skyddade områdena har höga naturvärden. Flera av områdena utgörs av naturskogsartade skogar med skogsbestånd av orörd karaktär. Även områden med odlingslandskap, våtmarkskomplex, naturliga vattendrag, sjöar, sumpskogar och rikkärr ingår i årets beslutade naturreservat.

– Av de skyddade områdena är Grinduga, Björkehorn, Lundbosjön och Stensjöns naturreservat av stort eller mycket stort intresse för friluftslivet, säger Joel Isensköld, chef på enheten för naturvård vid Länsstyrelsen Gävleborg.

I Grinduga naturreservat till exempel har delar av området restaurerats och områdena sköts årligen genom bland annat bete och slåtter. I reservatet finns ett stort antal kärlväxter som är beroende av att området hålls öppet och fritt från igenväxning. Det finns också en stor rikedom av olika fjärilsarter. Delar av området ingår i nätverket Natura 2000.

– Nu fortsätter arbetet med att bilda fler naturreservat i Gävleborgs län med syfte att bevara värdefulla natur- och kulturvärden samt att nå det nationella målet för skydd av skog. Vi samverkar med både stora och små skogsägare som äger skyddsvärda naturområden, avslutar Joel Isensköld.

De nya naturreservaten

De 11 nya reservaten är:
Grinduga (22 hektar), Gävle
Skruvtjärnsknippen (36 hektar), Ljusdal
Tväringsskogen (44 hektar), Ljusdal
Åcka (72 hektar), Hudiksvall
Björkehorn (43 hektar), Gävle
Måndagsskogarna (1863 hektar), Ljusdal
Flotthöljeskogen (59 hektar), Hudiksvall
Lundbosjön (1112 hektar) Gävle och Ockelbo
Sågtjärnsskogen (53 hektar), Bollnäs
Marsjön-Bondsundet (225 hektar), Gävle
Håmansmaren (17 hektar), Gävle

Stensjön utvidgning (814 hektar), Hudiksvall

Skyltar kan dröja

Tänk på att reservaten inte kommer att vara gränsmarkerade eller ha fått sin skylt med beskrivning av området med en gång. Det kan dröja upp till ett år innan allt är klart, men du kan redan nu besöka våra nya reservat, naturen finns ju redan där!

Kontakt