Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Håmansmaren blir naturreservat

Orkidéen gulyxne växer i Håmansmaren. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Länsstyrelsen har beslutat att bilda Håmansmarens naturreservat. Reservatet är 17 hektar stort och ligger vid Harkskär 12 km nordost om Gävle.

Håmansmaren är ett kustnära område med några små starkt kalkpåverkade tjärnar och myrar. Syftet med skyddet är att bevara rikkärren och tjärnarna med sitt värdefulla växt- och djurliv. Området är tidigare Natura-2000-område och får nu ett tydligare och mer konsekvent skydd.

De grunda tjärnarna präglas av det kalkrika vattnet och innehåller flera ovanliga vattenlevande smådjur som larver till citronfläckade kärrtrollsländor, dykarskalbaggar, vattenskorpioner och blodiglar. I myrarna och den omgivande skogen växer flera ovanliga starrarter och orkidéer. Den hotade orkidén gulyxne har här sin nordligaste förekomst i Europa och den rödlistade starrarten loppstarr är oväntat vanlig.

Genom naturreservatsbildningen blir det också möjligt att sköta området så det gynnar växt och djurliv. Berörda markägare har ställt sig välvilliga till skyddet och fått ersättning av staten för att det inte längre kan bedriva skogsbruk i området.

Beslut och skötselplan, Håmansmarens naturreservat Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Orkidéen gulyxne växer i Håmansmaren. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Kontakt