Risk för vattenbrist i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Skogen viktig för Gävleborgs län – landshövdingen deltar i konferens

Foto: Mostphotos

Varför ser vi olika på skogen och hur får vi en ökad samsyn kring nyttjandet av den? Det var några av de angelägna frågor som stod i fokus då landshövding Per Bill deltog i Nationella skogsprogrammets årskonferens i Stockholm den 5 december.

– Gävleborg är ett av landets största skogslän sett till andelen landyta som täcks av skog. Det skapar möjligheter som det är viktigt att vi tar tillvara. Samtidigt innebär det framtida utmaningar att hantera för att skapa en hållbar utveckling som bidrar till att nå Sveriges nationella skogsprograms vision ”Skogen, det gröna guldet, ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi”, säger landshövding Per Bill.

Skogen har under lång tid varit en av länets viktigaste näringar och den väcker stort engagemang hos många. Det finns en mångfald av perspektiv och det är något som fångats upp i arbetet med den regionala handlingsplan för skogsprogrammet.

– Under 2019 har vi haft dialogträffar som resulterat i 400 inspel som ligger till grund i det fortsatta arbetet. Skogen har en viktig roll i länet och det regionala arbete som pågår skapar bra förutsättningar för en långsiktig och strategisk samverkan och dialog mellan befintliga och nya intressenter verksamma i länet. Vi har besökt flera av länets kommuner för att få med deras perspektiv på skogen och skogsbruket där även byggande i trä varit ett samtalsämne, säger Benny Gäfvert, Länsstyrelsen Gävleborg.

Under 2020 kommer arbetet med planen att intensifieras och alla berörda aktörer kommer att ges möjlighet att påverka innehållet. De fokusområden arbetet omfattat hittills är ”Hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta”, ”Mångbruk av skog för fler jobb och ökad tillväxt i hela landet” samt ”Innovationer och förädlad skogsråvara i världsklass”.

Under konferensen diskuterades också hur Nationella skogsprogrammet, som är ett tvärsektoriellt redskap för regeringen att utveckla skogspolitiken, kan utvecklas vidare i linje med den politiska inriktningen i januariavtalet. Enligt punkt 26 i avtalet ska det nationella skogsprogrammet utvecklas för att ytterligare främja en växande skogsnäring och ett hållbart skogsbruk. Programmet ska bygga på skogsvårdslagens två mål om produktion och miljöhänsyn, och särskilt fokus ska läggas på goda villkor för företagande i skogssektorn.

Arbetet med den regionala handlingsplanen finansieras av projektmedel från Landsbygdsprogrammet där Länsstyrelsen Gävleborg samverkar med Skogsstyrelsen och Region Gävleborg.

Bakom årskonferensen stod Näringsdepartementet och Skogsstyrelsen.

Mer information om det nationella skogsprogrammet för Sverige finns på Regeringskansliets webbplats Länk till annan webbplats..

Kontakt