Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen beviljar skyddsjakt på varg i Åmot i Ockelbo kommun

På tisdagen fattade Länsstyrelsen Gävleborg beslut om att bevilja skyddsjakt på en varg i Åmot i Ockelbo kommun. Beslutet gäller omedelbart och fram till och med den 10 december 2019.

Den 13 november fick Länsstyrelsen Gävleborg in en ansökan om skyddsjakt på varg i Åmot. I ansökan beskriver en privatperson att han fått får dödade av varg natten mellan den 7 och 8 november i år. Länsstyrelsens personal besiktade skadorna på fåren den 9 november och kunde bekräfta att det var varg som låg bakom angreppet. Länsstyrelsen konstaterar också att angreppet skett innanför rovdjursavvisande stängsel. Vilken eller vilka vargar som angripit fåren har myndigheten inte kunnat säkerställa.

Motivering till beslutet

I ansökan lyfter fårägaren sin oro att vargen eller vargarna ska komma tillbaka och skada fler får. Länsstyrelsen hänvisar i beslutet till Viltskadecenter som ser en varg som angripit tamdjur innanför ett fungerande rovdjursavvisande stängsel som en problemindivid. Det är också konstaterat att risken att en problemindivid gör nya angrepp i nära anslutning till ett tidigare angrepp ökar. Risken för att en varg som en gång angripit tamdjur gör det igen ökar också. Om det skett ett angrepp innanför godkänt rovdjursavvisande stängsel anser Viltskadecenter att det finns anledning för länsstyrelsen att bevilja skyddsjakt.

Länsstyrelsen Gävleborg konstaterar att platsen som angreppet skedde på ligger i anslutning till flera kända vargrevir. Det har inte gått att spåra den eller de vargar som angrep fåren på grund av att det var barmark vid tidpunkten. Länsstyrelsen kunde heller inte hitta spillning eller liknande att skicka på DNA-analys. Trots osäkerheten kring vilka vargar som utfört angreppet bedömer Länsstyrelsen Gävleborg att det är viktigt att skyddsjakt beviljas.

Begränsningar i jakten

Länsstyrelsen begränsar det område där skyddsjakten får bedrivas. Beslutet om skyddsjakt kompletteras därför med en karta på aktuellt område.

I beslutet framgår också att sökande ansvarar för att utse personer, inklusive jaktledare, som utför skyddsjakten. Personerna ska ha jakträtt inom området.

I beslutet framgår även hur och när jakten får bedrivas och att jaktledaren snarast, senast en timme efter att djuret fällts eller påskjutits, ska anmäla det till länsstyrelsen.

Om vargen skjuts innan jakttiden är slut avlyser länsstyrelsen jakten.

Bestämmelser som beslutet grundas på

Naturvårdsverket har, med stöd av 24 a § jaktförordningen (1987:905) beslutat om överlämnandet av rätten att besluta om skyddsjakt efter varg till vissa länsstyrelser (Naturvårdsverkets beslut NV-08042-16).

All jakt måste bedrivas i enlighet med Sveriges EU-rättsliga åtaganden. Art- och habitatdirektivet (1992/43/EEG) har en avgörande betydelse för vilket utrymme som finns för skyddsjakt. Åtgärder som vidtas enligt art- och habitatdirektivet ska syfta till att bibehålla eller återställa en gynnsam bevarandestatus. Direktivet ger möjligheter till undantag från skyddskraven under vissa förutsättningar. Undantagen regleras i artikel 16.1, att det inte finns någon annan lämplig lösning och att undantaget inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus. För att ett undantag från skyddsreglerna ska kunna göras, måste skälen vara mycket starka och den jakt som tillåts mycket begränsad.

Som framgår av 23 a § jaktförordningen ska följande förutsättningar vara uppfyllda för att skyddsjakt ska kunna medges: Om det inte finns någon annan lämplig lösning och om det inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde, får beslut om jakt som avses i 23 b, 24, 25 och 29 §§ meddelas.

Kontakt