Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lundbosjön blir naturreservat

Testeboån rinner ut i Lundbosjön. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Länsstyrelsen har beslutat att bilda Lundbosjöns naturreservat, ett område 1 km väster om Oslättfors. Reservatet är 1 112 ha stort med vatten, våtmark, svämskog och gammal naturskog.

Området som blir naturreservat omfattar Testeboåns utlopp, Lundbosjön och del av Skålbackasjön med omgivande våtmarker och skog. Naturreservatet är ett variationsrikt område med fler olika skyddsvärda naturtyper och livsmiljöer. Testeboån, som är oreglerad, omges av svämlövskog och frodiga strandängar. Längs ån finns landets nordligaste naturliga förekomst av ek. Våtmarkerna i söder varierar från frodiga älvängar till kärrområden och näringsfattiga mossar, dessa ingår i Natura 2000-området ”Myrar Öster om Öjaren”.

Lundbosjön karaktäriseras av sitt stora antal holmar och öar med gamla träd och naturskog. Öarna utgör en bra miljö för den skyddsvärda fiskgjusen som årligen häckar i naturreservatet. Sedan 1984 har det varit fågelskyddsområde med tillträdesförbud på vissa fasta holmar. Nu förstärks skyddet för fiskgjuse och andra rovfåglar genom ett tillträdesförbud anpassat till var fåglarna befinner sig.

Lundbosjön med dess omgivning är ett välbesökt friluftsområde. Fiske och kanotpaddling är populärt. Kanotleden mellan Ockelbo och Högbo passerar över Lundbosjön och fortsätter till sjön Öjaren genom den upprustade Trollrikekanalen. Kanotuthyrning finns i närområdet.

Bildandet av Lundbosjöns naturreservat har möjliggjorts av en markaffär mellan BillerudKorsnäs Skog AB och Naturvårdsverket.

Beslut och skötselplan, Lundbosjöns naturreservat Pdf, 3.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt