Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nytt beslut för Billuddens

naturreservat

Länsstyrelsen i Uppsala län och Länsstyrelsen i Gävleborgs län har den 14 oktober 2019, med stöd av 7 kap. 4§ miljöbalken, beslutat Billudden i Älvkarleby och Gävle kommuner som naturreservat. Samtidigt har en skötselplan för reservat fastställts.

Beslutet med bilagor finns tillgängliga på Länsstyrelsen i Uppsala län, Bäverns gränd 17 i Uppsala (dnr 511-1775-17) och hos Länsstyrelsen i Gävleborg, telefon 010-225 10 00 (dnr 511-2311-19).

Länsstyrelserna beslutar även, med stöd av 7 kap. 7 § första stycket miljöbalken, att Länsstyrelsens i Uppsala län tidigare beslut för naturreservatet (dnr 11.121-298-71 och dnr 231-9877-00) upphör att gälla när det härmed kungjorda beslutet vunnit laga kraft.

Beslutet får överklagas inom tre veckor räknat från den 18 oktober 2019, då delgivning ska anses ha skett.

Kontakt