Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny energi- och klimatstrategi för Gävleborgs län

klimatstrategi

Den 15 oktober ska alla län anta nya energi- och klimatstrategier. I Gävleborg har energi- och klimatstrategin tagits fram i samverkan med kommunerna, Region Gävleborg, Högskolan i Gävle, näringslivet och intresseorganisationer under 8 workshops. Ett stort antal remissvar kom också in till länsstyrelsen vilket understryker hur angelägen klimatfrågan är för många aktörer i vårt län.

Energi- och klimatstrategin tar avstamp i Parisavtalet och de utsläppsminskningar som krävs för att temperaturen inte ska överstiga två grader på global nivå. Övergripande mål för Gävleborgs län är att vi ska vara klimatneutrala till 2035 och att den koldioxidbudget som krävs för att nå Parisavtalet inte ska överskridas. Utifrån en utgångspunkt som finns i Parisavtalet om rättvis, global fördelning av koldioxidutsläpp mellan världens nationer, har Sverige endast cirka sex till tolv år kvar av utsläpp på nuvarande nivå.

– För Gävleborgs del har alla aktörer varit överens om att denna budget ska vara utgångspunkten i länets klimatarbete. Under hösten 2019 tas en specifik budget för Gävleborgs län fram, vilket kommer att innebära utsläppsminskningar motsvarande minst 15 procent per år. Målet är satt efter de utsläppsminskningar som faktiskt är nödvändiga för att klara Parisavtalet och inte vilka utsläppsminskningar vi tror är möjliga att nå, säger Evelina Loberg, samordnare för energi- och klimatfrågor på enheten för styrning och samordning vid Länsstyrelsen Gävleborg.

I dagsläget finns fortfarande en del tekniska utmaningar inom industrin och utsläpp inom jordbruket som behöver lösas. Den enskilt största utsläppskällan i Gävleborg är transportsektorn som tillsammans med arbetsmaskiner motsvarar närmare 60 procent av utsläppen. Där är tekniken i sig inget större problem, men det krävs kraftigare styrmedel mot ett transporteffektivt samhälle, energieffektivare fordon och byte av bränsle.

För att nå målet krävs mer samordning, långtgående styrmedel, incitament och resurser. Där behöver Länsstyrelsen och Region Gävleborg stärka sin närvaro och utveckla både sina individuella och gemensamma samordningsroller.

– Ur ett regionalt utvecklingsperspektiv är omställningen till ett koldioxidsnålt samhälle en affärsmöjlighet. Gävleborg skulle kunna förse båda det egna länet och omvärlden med till exempel förnybar energi, biodrivmedel, träprodukter och klimatsmart stål. Att ta vara på dessa möjligheter är inte bara bra för klimatet utan också för ett attraktivt Gävleborg där människor och företag vill etablera sig, säger Evelina Loberg.

Kontakt