Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Flotthöljeskogen i Hudiksvalls kommun blir nytt naturreservat

Hällmarkstallskog i Flotthöljeskogen. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Länsstyrelsen har idag beslutat att ett område cirka 8 km nordväst om Brännås, kallat Flotthöljeskogen, ska bli naturreservat. Flotthöljeskogen omfattar ett 58 ha stort skogsområde med brandpräglad karaktär.

Området ligger på en nordsluttning ned mot vattendraget Svågan. Stora delar av området har under isavsmältningen spolats kraftigt vilket har gjort att jordlagren är tunna eller saknas. Nere i dalgången gränsar området till Flotthöljans naturreservat.

Området har höga naturvärden framförallt knutna till hällmarkstallskogen där tallarna är senväxta och har hög ålder. En del död tallved finns i form av torrakor och liggande döda tallar. Skogen är på grund av hällmarken gles och släpper igenom mycket solljus. Stora hällar är framspolade på vilka det nu växer lav och mossa. Högre upp på sluttningen finns äldre granskog med inslag av lövträd som björk, asp och sälg samt en del granlågor. Här rinner en bäck och runt denna är miljön gynnsam för mossor, exempelvis förekommer bollvitmossa. Relativt många rödlistade arter är funna i området, till exempel ringlav, violettgrå tagellav, garnlav, lunglav, kolflarnlav, stjärntagging, ullticka, granticka, kötticka och gropticka.

Att området gränsar mot den redan skyddade skogen i Flotthöljans naturreservat förstärker områdets naturvärden ytterligare. I det omgivande landskapet planeras flera stora områden med äldre skog att skyddas som naturreservat. Tillsammans med redan befintliga reservat och planerade blivande naturreservat blir då Flotthöljeskogen en del av ett stort naturskogsområde som får höga friluftsvärden som ett vildmarksområde.

Flotthöljeskogens naturreservat, beslut och skötselplan Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt