Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen avslår ansökan om skyddsjakt på varg

Varg

Länsstyrelsen har i dag beslutat avslå ansökan om skyddsjakt på varg i Belsbo, Bollnäs kommun.

Den 10 september 2019 fick länsstyrelsen en ansökan om skyddsjakt på en varg i Belsbo, Bollnäs kommun. Enligt uppgifter så har en en orädd varg setts i området. 

Under september har flera andra rapporter om observationer på varg gjorts i Bollnäs kommun. Bland annat ska får ha angripits vid två tillfällen. Länsstyrelsen har DNA-analyserat vargspillning från området och spillning från två olika individer har hittats.

Tisdag 1 oktober tog Länsstyrelsen Gävleborg beslut att ansökan om skyddsjakt avslås.

Motivering till beslut

Vid prövning om skyddsjakt ska beviljas gör länsstyrelsen en samlad bedömning i varje enskilt fall. Bedömningen görs utifrån eventuella skadors omfattning, under hur lång tidsperiod som dessa skett, om skadeförebyggande åtgärder vidtagits och vilka möjligheter som finns till att förebygga skada, samt vilken möjlighet det finns till annan lämplig lösning än skyddsjakt.

I bedömningen om skyddsjakt i detta fall är en effektiv åtgärd för att förhindra allvarlig skada utgår länsstyrelsen från Naturvårdsverkets samt Viltskadecenters vägledning. För att skälet ”allvarlig skada” ska anses vara uppfyllt krävs att det är sannolikt att en allvarlig skada kommer att inträffa. I de fall skadan redan har nått en allvarlig nivå ska det också vara sannolikt att skadan förvärras ytterligare genom förnyade skador. En bedömning om den aktuella skadebilden är allvarlig och om det finns risk för att ytterligare allvarlig skada uppstår, görs alltid från fall till fall.

I det här fallet bedömer länsstyrelsen att de två angreppen på får som rapporterats kan ha utförts av varg och då mycket väl av samma varg/vargar. Dessutom kan det vara samma varg som angrep får i Lingbo i augusti 2019. Trots detta bedömer länsstyrelsen, utifrån gällande lagar och riktlinjer, att det inte går att fastställa att vargen/vargarna i området är mer benägna att angripa tamdjur än andra vargar. Således går det inte att säga att det i det aktuella fallet råder en förhöjd risk för allvarlig skada. Ansökan ska därmed avslås.

Bestämmelser som beslutet grundas på

Naturvårdsverket har, med stöd av 24 a § jaktförordningen (1987:905) beslutat om överlämnandet av rätten att besluta om skyddsjakt efter varg till vissa länsstyrelser (Naturvårdsverkets beslut NV-08042-16).

All jakt måste bedrivas i enlighet med Sveriges EU-rättsliga åtaganden. Art- och habitatdirektivet (1992/43/EEG) har en avgörande betydelse för vilket utrymme som finns för skyddsjakt. Åtgärder som vidtas enligt art- och habitatdirektivet ska syfta till att bibehålla eller återställa en gynnsam bevarandestatus. Direktivet ger möjligheter till undantag från skyddskraven under vissa förutsättningar. Undantagen regleras i artikel 16.1, att det inte finns någon annan lämplig lösning och att undantaget inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus. För att ett undantag från skyddsreglerna ska kunna göras, måste skälen vara mycket starka och den jakt som tillåts mycket begränsad.

Som framgår av 23 a § jaktförordningen ska följande förutsättningar vara uppfyllda för att skyddsjakt ska kunna medges: Om det inte finns någon annan lämplig lösning och om det inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde, får beslut om jakt som avses i 23 b, 24, 25 och 29 §§ meddelas.

Kontakt