Risk för vattenbrist i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förslag till ändring av Axmar naturreservat

Utsikt över Axmar naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Länsstyrelsen föreslår ändring av Axmar naturreservat som ligger ca 12 km nordost om Bergby. Axmar, med sina 5500 hektar, är det största sammanhängande någorlunda oexploaterade skärgårdslandskapet längs den södra Bottenhavskusten.

Axmar naturreservat bildades år 1978 med beslutsändringar 1991 på grund av ändrade föreskrifter. I det beslutet var skogsbruk tillåtet i större delen av reservatet.

Reservatet ligger i ett flackt och blockigt landhöjningspräglat kustområde med ett stort antal öar och skär, där Kusön och Kusökalv är de största öarna. Området är variationsrikt med naturskog och urskog med upp till 300-åriga tallar, landhöjningsskog, tjärnar, mossar och kärr, svämlövskog, regelbundet översvämmade strandängar, steniga svårtillgängliga stränder men även små isolerade sandstränder. Här finns många arter som lever nära sin nordgräns. Axmar har goda förutsättningar för ett rikt kustfågelliv och det råder tillträdesförbud på Granskär 15 februari - 15 augusti.

Axmars höga marina värden har uppmärksammats på senare år. Vattenområdet har ringa djup med riklig förekomst av block, stenar och grund med även mjuka bottnar förekommer. I områdets grunda vikar och laguner finns tångbälten och kransalgsängar som fungerar som rekryteringsområden, uppväxtområden och gömslen för många smådjur och fiskar. I Skärjåns mynning råder totalt fiskeförbud.

Naturreservatet angränsar till Axmar Bruk kulturreservat. I naturreservatet finns höga kulturhistoriska värden med många lämningar från fiskeepoker samt från tiden då Axmar var en viktig järnbruksmiljö. En del av vraken i havet är uppmärkta med bojar och informationsskyltar. Hela området är viktigt för friluftslivet och det finns många bryggor, iordningsställda rastplatser och uppmärkta stigar på både öar och fastland.

År 2006 blev Axmar även skyddat som Natura 2000-område. Beslutet är nu i behov av förändring för att förstärka skyddet av de skogliga värdena genom att skogsbruk förbjuds, för att öka skyddet för fågellivet och för att och för att inkludera de marina och kulturhistoriska värdena. Delar av området är inköpt av Naturvårdsverket och andra delar är löst genom tidigare intrångsersättningar och tidigare frivilliga avsättningar.

Förslag till nytt beslut och skötselplan, Axmars naturreservat Pdf, 5.5 MB, öppnas i nytt fönster.

För frågor kontakta Carola Orrmalm, 010-225 12 02. Det nya beslutet är ute på remiss till den 6 november 2019.  

Kontakt