Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Start för årets björnjakt 21 augusti

Björn

Den 21 augusti inleds årets licensjakt på björn i Gävleborg. Den pågår som längst till och med den 15 oktober. I år får högst 50 björnar fällas i länet, varav 40 i det västra jaktområdet och 10 i det östra jaktområdet. Tilldelningen innebär att avskjutningen omfattar ett större antal björnar än vad som motsvarar den årliga tillväxten i länet och kommer i och med det att sänka björnstammen i länet.

– Tilldelningen för 2019 syftar till att inom en femårsperiod och på ett kontrollerat sätt nå länets aktuella förvaltningsmål på 360 björnar, ett mål som Viltförvaltningsdelegationen beslutade om 2014. I delegationen ingår representanter för olika intressen i länet samt politiker som representerar allmänheten. Beräkningen av tilldelningen har utgått från resultatet av den spillningsinventering som gjordes 2017, säger Simon Viklund, enheten för natur och vilt, Länsstyrelsen Gävleborg.

Inför och under jakten är det viktigt att alla som deltar i jakten vet vilka villkor som gäller. Den som ska jaga björn ska vara medveten om bl.a. vad som gäller kring bilkörning och jakt, jakt med hund efter björn och etik kopplat till björnjakten. Här kan du som jägare ta del av några av de saker du behöver känna till innan jakten inleds.

Vad krävs av dig som ska jaga björn?

Du ska…

  • ha läst gällande beslut om licensjakt och känna till de villkor som gäller [läs beslutet här Länk till annan webbplats.],
  • ha jakträtt där licensjakt efter björn tillåts,
  • inneha statligt jaktkort, ID-handling och vapenlicens för vapnet du använder,
  • ha en ansvarig jaktledare utsedd vid varje jakttillfälle. Vid ensamjakt är du själv jaktledare,
  • hålla dig informerad om hur många djur som återstår av tilldelningen i det område där du jagar,
  • anmäla fälld eller påskjuten björn till aktuell länsstyrelse så snart som möjligt, senast inom en timme efter att björnen fällts eller påskjutits.
  • uppvisa fälld björn för länsstyrelsens besiktningspersonal så snart som möjligt, men senast inom ett dygn, samt tillsammans med jaktledaren ansvara för skottplatsundersökning och eftersök om du påskjutit en björn som gått vidare.

Vad gäller kring bilkörning och jakt?

Jakt får inte ske från motordrivna fortskaffningsmedel. Inga motordrivna anordningar får heller användas för att söka efter, spåra, förfölja eller genskjuta vilt, för att hindra vilt att undkomma eller för att avleda viltets uppmärksamhet från den som jagar.

Vad gäller jakt och jaktträning med hund efter björn?

Jakt och jaktträning med hund efter björn får bedrivas från den 21 augusti till den 15 oktober. Efter att eventuell tilldelning är fylld gäller endast jaktträning. Vid jakt efter björn får maximalt två hundar användas samtidigt. Länsstyrelsen rekommenderar att hundarna inte byts ut under jakt på en och samma björn under en och samma dag. Som vid all annan jakt får viltet inte utsättas för onödigt lidande.

Etik kopplat till björnjakt

De etiska grundprinciperna ska gälla för allt vilt. Etik handlar om att man behandlar levande och döda djur med den respekt som de förtjänar samt att man visar hänsyn gentemot andra jägare och allmänhet. En god jaktetik är grunden i den svenska jakttraditionen och en förutsättning för att behålla de generösa lagar vi har samt för att fortsätta ha världens högsta acceptans för jakt. En stor del av etiken grundar sig även i att viltet ska ha en rättvis chans under jakt. Användandet av bil för att söka, spåra och genskjuta vilt ger ett orättvist och oetiskt försprång i jakten gentemot det djur som jagas, något som dessutom är mot lagen. Detsamma gäller att släppa redan utvilade hundar på en björn som redan har jagats.

Att åtla med stora mängder av t.ex. bröd är inte bara olagligt utan det är även inte korrekt från en etisk synvinkel då vilt, som björn, har svårt att bryta ner sådan föda och hårda klumpar bildas i magsäcken. Jaktledaren har det yttersta ansvaret för att jakten bedrivs på ett etiskt och korrekt sätt samt att tydligt markera när något inte går rätt till. Att följa de etiska grundprinciperna är en förutsättning för att behålla den frihet under ansvar som nu råder inom den svenska jakten.

Telefonnummer att komma ihåg

Under årets jakt kommer endast ett telefonnummer att användas för kontroll av återstående tilldelning och för anmälan om fälld eller påskjuten björn. Du får efter att du ringt in välja ditt syfte med samtalet. Telefonnumret att komma ihåg är 010-225 11 99.

 

Kontakt