Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lärdomar och stärkt beredskap

inför sommaren

Skogsbrand

Foto: Securité Civil Sapeurs Sauveter

Efter förra sommarens skogsbränder i länet har vi tagit lärdom och vidtagit eller planerat ett antal åtgärder vid hög skogsbrandrisk. Det handlar både om att stärka beredskapen på regional nivå tillsammans med räddningstjänsterna i länet och att öka samarbetet med andra länsstyrelser för att snabbt kunna starta upp arbetet med samordning och samverkan.

 Här nedan följer ett antal av de åtgärder som vi har genomfört:

  • En samverkansträff med räddningstjänster, stora markägare, skogsbolag och länsstyrelsen är genomförd. Förutom att gå igenom erfarenheter från förra året har vi också enats om hur vi ska samverka om det blir väldigt torrt och stor skogsbrandsrisk även i år. Då kommer vi ha avstämningar kring avverkningar, markberedning och särskilda åtgärder för att minimera riskerna för brand.
  • MSB:s nationella vägledning för eldningsförbud är klar och vi kommer att arbeta utefter den vid ett eventuellt eldningsförbud. Vägledning kommer göra att eldningsförbuden ser likadana ut i hela landet och att bedömningen när vi ska införa det blir mer likvärdig. Länsstyrelsen Gävleborg har täven tagit fram ett dokument (PM) till stöd för beslut om, samt hantering av, eldningsförbud. 
  • Länets räddningstjänster och länsstyrelsens tjänstemän i beredskap (TIB) har utbildats i brandriskprognostisering för att höja förmågan och kunskapen inom området.
  • Utifrån erfarenheterna från bränderna i somras har Länsstyrelsen Gävleborg justerat, nyrekryterat och utbildat sin krisledningsorganisation för att stå ännu bättre rustad inför eventuella framtida samhällsstörningar.
  • Tillsammans med länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland testar vi att ha en kommunikatör i beredskap (KIB) som ska stötta tjänsteman i beredskap (TIB) i kommunikativa frågor. En kommunikatör servar de fem länen under en vecka och ska snabbt kunna kommunicera till allmänhet och media samt samordna kommunikativt vid inledningen av en händelse.
  • Länsstyrelsen Gävleborg har även vidareutvecklat samarbetet med frivilliga och som ett led i detta arbete skrivs nu avsiktsförklaringar med olika frivilligorganisationer, där Bilkåren och Frivilliga Automobilkåren var först ut fredagen den 5 juli. Läs mer i nyheten som har publicerats om detta.

Förutom ovanstående åtgärder har även länsstyrelserna gemensamt samordnat personalresurser

Länsstyrelserna har tagit lärdom från de stora skogsbränderna 2018. Tillsammans har vi tagit fram en gemensam riktlinje för personalförsörjning vid stora samhällsstörningar. Den innebär att det dels kommer finnas att personal beredd att samordna länsstyrelsernas resurser, samt personal till att samverka med andra centrala myndigheter, exempelvis Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. För att möjliggöra detta har sommarens semesteruttag planerats utifrån regionala riskbilder.

Syftet med denna gemensamma riktlinje är att upprätthålla det geografiska områdesansvaret, arbeta med lägesbilder kopplat till en situation likt den 2018 med extrem torka, samt en förmåga till utökad samverkan med centrala myndigheter. Riktlinjen bygger på en rad vägledningar och planer. Bland annat en vägledning för eldningsförbud, regionala planer för övertagande av kommunal räddningstjänst samt ett effektivt utnyttjande av frivilliga resurser.

Kontakt