Risk för vattenbrist i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Håmansmaren i Gävle kommun föreslås bli nytt naturreservat

Länsstyrelsen föreslår att ett område 12 km nordost om Gävle kallat Håmansmaren, ska bli naturreservat. Håmansmaren omfattar ett cirka 17 hektar stort våtmarksområde.

Området ligger i det flacka kustområdet mellan Utvalnäs och Eskön. Dess främsta naturvärden ligger i de två starkt kalkpräglade naturtyperna näringsfattiga kalkvattentjärnar och rikkärr, men även sumpskogarna och kalkbarrskogen har höga värden. Området är mycket artrikt och innehåller ett stort antal växter, djur och svampar som signalerar naturvärden. Exempel på det är blodigel, bred gulbrämad dykare, mellansträfse, gulyxne (NT), kalkkärrsgrynsnäcka (NT), stor dammsnäcka, ängsstarr (NT), loppstarr (VU) och kalkkällmossa (NT).

Rik flora, flera små tjärnar och kärrskog

Det blivande reservatet ligger på en nivå mellan en och tio meter över havet, så skogs- och våtmarkerna är därmed förhållandevis unga och har utvecklats efter landhöjning de senaste 1000 åren. Området innehåller fyra små tjärnar kantade av gungflyn och kärr, allt omgivet av barrdominerad ungskog och lövsumpskog. Naturtyperna är starkt präglade av kalkinnehållet i den morän som fördes hit från Bottenhavet med inlandsisen. Floran är rik och här har hittats elva olika arter av orkidéer.

Rikkärren är mestadels öppna och plana, men kantas ställvis av kärrskog. För att säkerställa förekomsten av igenväxningskänsliga och hävdgynnade arter i området behöver vissa delar av rikkärren hävdas med röjningar och slåtter. I söder rinner bäcken genom en liten göl som hyser större vattensalamander. En annan värdefull naturtyp utgörs av de tidvis vattenfyllda svackorna i nordväst. De är öppna och har en kärrartad vegetation i botten med bland annat den exklusiva grova gulmossan. I kanten av den östra gläntan växer den sällsynta strandviolen på sin nordligaste lokal längs kusten.

Harkskärskusten har tidigare använts för fiske och fäbodbruk. Fram till 1940-talet har kärr och skogar påverkats av betande djur och möjligen också av kärrslåtter. Markanvändningen har under senare tid varit skogsbruk.

På remiss till och med den 30 augusti

Det blivande naturreservatet ingår i det europeiska nätverket Natura 2000.

Ett förslag till beslut och skötselplan för Håmansmarens naturreservat har nu skickats ut på remiss till berörda parter. Remisstiden går ut den 30 augusti 2019.

Förslag till beslut, Håmansmarens naturreservat Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt