Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Den statliga närvaron i Gävleborgs län

I Gävleborgs län ligger antal statliga arbetstillfällen på en medelnivå jämfört med andra län. Det visar den kartläggning som länsstyrelserna tagit fram på regeringens uppdrag. I uppdraget har ingått bland annat att redovisa vilka myndigheter som bedriver verksamhet i länen samt vilka statliga tjänster och vilken servicenivå som tillhandahålls.

Redovisningen visar att en stor majoritet av, 275 av Sveriges 290 kommuner, har statlig närvaro. Totalt finns 2930 arbetsställen runt om i Sverige. Endast 15 kommuner saknar idag statliga arbetsställen, det vill säga platser där myndigheter är verksamma. I Gävleborgs län finns statlig närvaro i samtliga kommuner.

Kartläggningen ska bidra till det samlade kunskapsunderlag som regeringen efterfrågat. Rapporten ska också kunna ligga till grund för en förstärkning av den statliga närvaron och säkerställa en ökad koordinering av den statliga servicen och närvaron i landet.

– Länsstyrelsen har stor betydelse för den statliga närvaron, bland annat i vår roll att samordna statliga myndigheter. Vi var bland annat drivande i samverkansarbetet i samband med flera av de lyckosamma lokaliseringar som gjorts här i Gävleborg och arbetar kontinuerligt för samverkan och samordning i olika sammanhang, säger landshövding Per Bill.

Av kartläggningen framgår att de tre storstadslänen Stockholm, Västra Götaland och Skåne har flest antal statliga arbetsställen. På kommunnivå sticker residensstäderna ut med flest statliga arbetsställen. Norrbotten, Jämtland och Gotland är de län som har flest antal arbetsställen per invånare. På kommunnivå mätt i kontor per invånare så blir bilden annorlunda och flera till ytan stora kommuner i Norrlands inland blir framträdande. Vidare visar kartläggningen att de 15 kommuner som helt saknar närvaro i huvudsak är mindre kommuner där arbetsställen finns i angränsande kommuner. Polisen är den myndighet som har flest arbetsställen av de statliga myndigheterna (308 st) och har också störst geografisk spridning med närvaro i 254 av landets 290 kommuner.

En intressant möjlighet till fortsatt utveckling av servicen som tas upp i kartläggningen är de servicekontor som redan finns etablerade på 113 platser i landet. I rapporten pekas också på vikten av en ökad tydlighet i styrningen av myndigheterna för att få till fler samarbeten och bättre service närmare medborgarna.

Länsstyrelsernas uppdrag ska slutredovisas till regeringen senast 15 augusti i år där metoder för hur länsstyrelserna i framtiden löpande kan följa upp och redovisa statlig närvaro i kommunerna ingår.

Kontakt