Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förslag till nytt naturreservat - Lundbosjön

Länsstyrelsen förelägger enligt 24 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. berörda sakägare att yttra sig om förslag till beslut och skötselplan för Lundbosjön naturreservat i Gävle- och Ockelbo kommuner. Yttranden ska ha inkommit till Länsstyrelsen senast den 22 augusti 2019.

Naturreservatet föreslås omfatta 1 113 hektar och är beläget 1 km väster om Oslättfors. Förslaget till beslut omfattar föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas, vistas i och om ordningen i övrigt inom naturreservatet. Förslaget till beslut omfattar även föreskrifter om markanvändningen, skyldighet att tåla visst intrång samt skötselplan. Eftersom antalet sakägare som ska delges föreläggandet är en okänd krets har Länsstyrelsen beslutat om kungörelsedelgivning.

Förslaget till beslut med dnr 8700-2016 finns tillgängligt hos Länsstyrelsen Gävleborg, telefon 010-225 10 00. Det finns även på Länsstyrelsens hemsida https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/om-lansstyrelsen-i-gavleborg/nyheter-och-press/nyheter.html Länk till annan webbplats..

Kontakt