Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lundbosjön föreslås bli naturreservat

Lundbosjöns strand. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Länsstyrelsen föreslår att ett område 1 km väster om Oslättfors, kallat Lundbosjön, ska bli naturreservat. Området är 1 113 ha stort. Det föreslagna området är variationsrikt med både vatten-, våtmarks- och landmiljöer.

I norr rinner Testeboåns forsar som i en lugnflytande sträcka når Lundbosjön. Testeboån är ett nationellt högt prioriterat vattendrag. Den är oreglerad och har en nära nog naturlig vattenföring förutom tidigare flottledsrensning. Längs ån finns både värdefulla lövrika svämskogar med landets nordligaste förekomst av ek och frodiga strandängar med många intressanta kärlväxter och lavar.

Lundbosjön karaktäriseras av ett stort antal holmar och öar med gamla träd och naturskogsartad skog. Här trivs fiskgjusen som gärna häckar på öarna. På grund av den höga fiskgjusepopulationen inrättades 1984 ett fågelskyddsområde med tillträdesförbud på vissa fasta öar. I detta förslag till naturreservat förstärks skyddet genom ett tillträdesförbud anpassat till var rovfåglarna befinner sig.

Våtmarkerna i söder är uppvisar en bred variation av våtmarkstyper från frodiga älvängar till öppna eller trädbevuxna kärrområden till de näringsfattiga mossarna. Dessa ingår i det större våtmarksområde kallat Myrar öster om Öjaren som är skyddat inom det europeiska nätverket Natura 2000.

Lundbosjön med omgivning är ett välbesökt friluftsområde som nyttjas för fritidsfiske och av kanotister. Den kanotled som går från Ockelbo till Högbo Bruk följer Testeboån och passerar över Lundbosjön för att sedan via Trollrikekanalen gå över till sjön Öjaren. Trollrikekanalen upprustades 2018. I smörnäs driver Friluftsfrämjandet en friluftts- och lägergård med bland annat kanotuthyrning och sommarcafé. I anslutning till naturreservatet ligger den vackra bruksorten Oslättfors och naturreservatet Testeboån som är populära besöksmål.

Förslaget till bildande av Lundbosjöns naturreservat har möjliggjorts av en markaffär mellan Bergvik Skog AB och Naturvårdsverket.

Ett förslag till beslut och skötselplan har kungjorts och skickats på remiss till berörda parter. Remisstiden går ut den 22 augusti 2019.

Förslag till beslut och skötselplan, Lundbosjöns naturreservat Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster.

För mer information, kontakta Carola Orrmalm, 010-225 12 02, carola.orrmalm@lansstyrelsen.se.

Kontakt