Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Inventering av ängs- och betesmarker i länet

Under sommaren 2019, från maj till och med september, fortsätter arbetet med att inventera länets ängs- och betesmarker. Inventeringen, som startade 2016, görs på uppdrag från Jordbruksverket och är en uppföljning av tidigare inventeringar.

Inventeringen blir underlag till uppföljningar av olika åtgärder för natur- och kulturmiljön och utvärdering av miljöersättningar (stöd). Den ligger också till grund för rådgivning, samhällsplanering och forskning. I första hand är det marker som tidigare har inventerats men som inte får något jordbruksstöd som kommer att besökas.

Då antalet marker är stort kommer vi tyvärr inte har möjlighet att höra av oss till markägaren innan besöket.

Vad är det vi letar efter?

Vi tittar på om det finns gräs och örter som visar på att marken brukats tidigare. Men vi tittar även efter:

  • träd och buskskikt
  • gamla, vidkroniga träd och lövtäktsträd.
  • kulturlämningar såsom lador, gärdesgårdar och stenrösen.
  • mossor, lavar och svampar
  • insekter och andra djur

Resultatet finns tillgängligt

Resultatet av inventeringen samlas i databasen TUVA som är tillgänglig via jordbruksverkets webbplats. Där finns också tidigare års inventeringar. Kanske din mark är med? Då kan du också se om du har någon mark som har högre värden och som det kanske går att söka miljöersättning för, eller om du har mark som är värd att restaurera.

Stöd att söka

Naturliga gräsmarker tillhör de snabbast försvinnande livsmiljöerna i landet eftersom lönsamheten ofta är låg. Slåtterängar och naturbetesmarker brukas i allt mindre omfattning och därför finns det flera bidrag att söka för att fortsätta med tradtionellt bruk av ängs- och betesmarker. Se länkar till stöden under relaterad information längst ner på sidan. Du kan också få rådgivning om skötsel av natur- och kulturvärden i odlingslandsskapet.

På startsidan av länsstyrelsen.se/gavleborg, under kalendern, hittar du kurser eller seminarier som berör odlingslandskapet i länet.

Kontakt