Risk för vattenbrist i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om skyddsjakt efter skarv samt dispens för att störa skarv vid Kastellholmen, Hudiksvall 

Foto: pixabay.com

Länsstyrelsen har den 24 maj 2019 beslutat om skyddsjakt efter och störning av skarv vid Kastellholmen, Hudiksvalls kommun.

Ansökan inkom till länsstyrelsen den 17 maj. I ansökan redovisar kommunen utförligt hur de anser att skarvens etablering på Kastellholmen påverkar området. De önskade att i ett första skede få fälla 500 skarvar och pricka 300 ägg. Efter avslutade åtgärder önskade kommunen att få riva skarvbon för att motverka framtida etablering samt för att sanera redan uppkommen skada. Utöver detta önskade de att få genomföra permanent störning genom skrämsel med ljud och ljus som förebyggande lösning under en flerårsperiod.

Efter att ansökan inkom har länsstyrelsen informerats om att eventuell olaglig störning av skarv har skett vid Kastellholmen. Länsstyrelsen ser mycket allvarligt på att medborgare tar lagen i egna händer. Eftersom att det finns misstanke om detta har länsstyrelsen upprättat en anmälan om misstanke om brott mot 4 § artskyddsförordningen. Utifrån vad länsstyrelsen vet i dagsläget har skarvarna inte kommit tillbaka till ön.

”Länsstyrelsen har beviljat skyddsjakt efter 100 skarvar, för att kunna fälla de skarvar som eventuellt kommer tillbaka till ön. Utöver detta har länsstyrelsen beviljat dispens från artskyddsförordningen för att genomföra störning vid ankomst och under etableringsfasen mellan åren 2020–2022” säger Elina Eriksson, handläggare på enheten för natur och vilt.

Länsstyrelsen har valt att avslå delen i ansökan som avser äggprickning eftersom att skarvarna inte längre finns kvar på Kastellholmen. Detta innebär att äggen inte kommer kläckas. Länsstyrelsen avslår även delen som avser rivning av bon då dessa i sig inte utgör någon skada.

I kommunens ansökan åberopas ett flertal olika skäl till varför skyddsjakt och störning är nödvändigt. Endast ett fåtal av skälen som åberopats i ansökan har genom en sammantagen bedömning legat till grund för beslutet. Vart och ett av dessa skäl skulle inte uppnå kriterierna i lagstiftningen. ”Länsstyrelsen har beviljat ansökan för att förhindra allvarlig skada på verksamheter, egendom, fastigheter och fritidsfiske. Det finns ett antal skäl i ansökan som inte uppfyller kriterierna. Dessa beskrivs mer detaljerat i beslutet” avslutar Elina Eriksson.

Beslutet, med dnr 3911–2019 och 3953–2019, finns som PDF nedan samt går att begära ut från länsstyrelsen via telefon eller e-post.

Beslut om skyddsjakt efter skarv samt dispens för att störa skarv Pdf, 308.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt