Risk för vattenbrist i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Satsning på landsbygden – ökad matproduktion och jobb i fokus

Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi 2018-2030.

Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi 2018-2030.

Åkrar tas ur bruk och landskapet växer igen. Nu har en regional handlingsplan tagits fram för att vända utvecklingen. Målet är att öka självförsörjningsgraden, bidra till fler livsmedelsföretagare och stärka konkurrenskraften inom det regionala jordbruket.

Åkrar tas ur bruk och landskapet växer igen. Nu har en regional handlingsplan tagits fram för att vända utvecklingen. Målet är att öka självförsörjningsgraden, bidra till fler livsmedelsföretagare och stärka konkurrenskraften inom det regionala jordbruket.

- Den regionala handlingsplanen ska göra det tydligt hur vi i Gävleborgs län bidrar till målen i den nationella livsmedelsstrategin. Detta genom att på olika sätt arbeta för en ökad hållbar produktion och konsumtion av livsmedel i vårt län, säger David Levrén, företagsutvecklare vid Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) i Gävleborg och tillägger:

- Gävleborg ska vara en bra plats för livsmedelsföretagande och handlingsplanen visar vad som krävs exempelvis från myndigheter och kommuner för att underlätta för företagen, säger David Levrén.

Handlingsplanens mål och åtgärder utgår också från Agenda 2030 och de nationella miljömål som riksdagen har fastställt. På så sätt ska den främja miljöarbetet i Gävleborgs län, bland annat genom att bidra till att minska livsmedlens klimatpåverkan.

- Ökad hållbar produktion av livsmedel i länet ger många vinster, till exempel fler jobb och företag, ökad civilberedskap och ett rikt odlingslandskap. Att det produceras mat i hela Gävleborg är också en förutsättning för en levande landsbygd. Vi ser redan nu, efter framtagandet av handlingsplanen, att intresset och kunskapen har ökat markant kring livsmedelsfrågorna, säger Anna Backlin, miljöstrateg vid Region Gävleborg.

Samarbete viktigt

Nyckelorden i arbetet med handlingsplanen har varit samverkan, delaktighet och kreativa processer. Från Nordanstig i norr till Hedesunda i söder har öppna dialogmöten anordnats. Hela livsmedelskedjan har deltagit – det vill säga jordbruksföretag, förädlingsföretag, rådgivningsorganisationer, offentlig sektor, finansiärer, branschorganisationer och inte minst lokala och regionala politiker.

- Om förutsättningarna för företagen förbättras, exempelvis genom förenklingar inom regler och villkor för företagande och tillsynsverksamhet som strävar efter näringslivsutveckling, så kommer produktionen också att öka. Vi genomför handlingsplanen gemensamt, företag, offentlig sektor och andra aktörer med koppling till livsmedelskedjan, säger David Levrén.

Totalt har över 30 dialogmöten genomförts med fler än 300 deltagare.
Nu fortsätter arbetet med att genomföra handlingsplanen.

- LRF Gävleborg, Länsstyrelsen Gävleborg och Region Gävleborg ansvarar för genomförandet av handlingsplanen tillsammans med aktörer som initierar och genomför åtgärder. Kommunerna har en avgörande roll exempelvis i att se till att åkermarken inte exploateras för väg- och bostadsbyggen. Vi kan inte långsiktigt öka matproduktionen om jordbruksmarken hela tiden minskar, säger Berit Löfgren, enhetschef vid Länsstyrelsen Gävleborg.

Tre fokusområden

Den regionala handlingsplanen tar sin utgångspunkt i den nationella livsmedelsstrategin. Tre områden är särskilt viktiga:

  • Regler och villkor ska bidra till en konkurrenskraftig och hållbar livsmedelskedja där produktionen ökar. Detta genom ändamålsenliga skatter och avgifter, regelförenklingar, administrativa lättnader och andra åtgärder för att stärka konkurrenskraften och lönsamheten.
  • Konsument och marknad handlar om att konsumenten ska ha högt förtroende för livsmedlen och kunna göra medvetna val.
    Kunskap och innovation en förutsättning för ökad produktivitet samt till hållbar produktion och konsumtion av livsmedel.

Läs en bläddringsbar version av den regionala handlingsplanen (e-magin)
Ladda ned den regionala handlingsplanen (pdf)

Fakta - Regional handlingsplan för livsmedelsproduktion

Gävleborg har goda förutsättningar för en konkurrenskraftig och hållbar livsmedelsproduktion. Trots det minskar produktionen av livsmedel. Detta har lett till att åkermark tas ur bruk, landskapet växer igen och arbetstillfällen går förlorade. För att möta denna trend har LRF Gävleborg, Länsstyrelsen Gävleborg och Region Gävleborg tagit fram en regional handlingsplan för livsmedelsproduktion. Målsättningen med handlingsplanen är att:

Produktionsvärdet för den totala livsmedelsproduktionen i länet ska öka med 50 procent till år 2030. Jämförelsen görs med ett medeltal från åren 2013–2017.Sysselsättningen inom jordbruk och förädling ska öka med 10 procent till år 2030. Jämförelsen görs med ett medeltal från åren 2013–2017.

Läs mer om arbetet med den regionala handlingsplanen för livsmedelsproduktion.

Kontakt