Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny risk- och sårbarhetsanalys för Gävleborg

Foto: Per Ekdahl

Länsstyrelsen sammanställer vartannat år en risk- och sårbarhetsanalys. I år har myndigheten tagit fram en rapport med de vanligaste riskerna i länet och en kortare information över vad du som medborgare själv kan göra för att klara dig vid en större händelse.

– Vi hoppas rapporten bidrar till att medborgarna tänker igenom sin hemmaberedskap och förbereder sig för alla möjliga olika händelser. Ett första steg kan vara att plocka ihop en krislåda, något som vi brukar tipsa om bland annat i samband med Krisberedskapsveckan som pågår just nu. För den som är osäker på vad som kan vara bra att ha till hands finns en checklista på www.dinsakerhet.se Länk till annan webbplats., säger Lars Lindeberg, ansvarig handläggare för Länsstyrelsen Gävleborgs risk- och sårbarhetsarbete. Risk- och sårbarhetsanalyser, RSA, är ett första steg i en kedja som syftar till att reducera risker, minska sårbarheter i samhället och att förbättra vår förmåga att förebygga, motstå och hantera kriser och extraordinära händelser.

– Kunskapen om samhällets sårbarheter och de hot och risker vi ställs inför är inte bara viktigt för medborgarnas egen beredskap, det är också ett viktigt underlag för inriktningen på Länsstyrelsens krisberedskapsarbete. Analysen ligger till grund för vår planering av bland annat övningar och utbildningar, säger Lars Lindeberg.

De risk- och sårbarhetsanalyser som myndigheter, kommuner och landsting/regioner redovisar eller rapporterar bidrar till samlade regionala riskbilder. De bidrar i sin tur till en samlad nationell bild av samhällets förmåga att motstå olika störningar samt hot, risker och sårbarheter. En sådan samlad bild finns till exempel i den årliga Nationella risk- och förmågebedömningen, NRFB.
Se Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats Länk till annan webbplats..

Kontakt