Risk för vattenbrist i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Angående skarv på Kastellholmen

Länsstyrelsen har den 13 maj 2019 beslutat att avslå Hudiksvalls kommuns ansökan om skyddsjakt efter skarv vid Kastellholmen.

Ansökan inkom till länsstyrelsen den 30 april och kommunen önskade att få fälla 50 skarvar och pricka 100 ägg. Hudiksvalls kommun anger att det är väldigt olyckligt i sammanhanget att en ö som ligger i ett centralt läge för allmänhetens beskådan förstörs under en längre tid. Skälen till kommunens ansökan var att Kastellholmen inte skulle besökas i samma utsträckning och att en skarvetablering skulle utgöra en negativ inverkan på stadsbilden. Syftet var även att skydda fisket, då Hudiksvallsfjärdens inre del anges vara ett populärt område för fritidsfiske och då det finns två närliggande vattendrag där havsöring vandrar upp.

Länsstyrelsen gör en samlad bedömning i varje enskilt fall utifrån gällande lagstiftning. Skyddsjakt kan beviljas med hänsyn till allmän hälsa och säkerhet eller av andra tvingande skäl som har ett allt överskuggande allmänintresse. Detta kan t.ex. vara risk för smitta, förorenat grundvatten eller allvarlig risk för trafikolyckor. Skyddsjakt kan även beviljas om det föreligger risk för allvarlig skada. Allvarlig skada syftar framförallt till skada på egendom som medför ekonomiska förluster eller ökade kostnader.

Länsstyrelsen bedömer att den förlorade växtligheten på Kastellholmen och den påverkan det har på stadsbilden inte klassas som ett allt överskuggande allmänintresse i den bemärkelsen som åsyftas genom bestämmelsen i 23 a § jaktförordningen. Inte heller att friluftsområdet Kastellholmen påverkas utseendemässigt kan klassas som ett allt överskuggande allmänintresse. Länsstyrelsen bedömer inte att det utifrån vad som framkommer i ansökan föreligger risk för allvarlig skada på fiskpopulationer eller fiske.

Komfortskäl så som lukt och ljud kan inte anses innefattas i begreppet allvarlig skada. Även utseendemässig förändring är att se som ett komfortskäl och innefattas därmed inte heller inom begreppet allvarlig skada. Länsstyrelsen beslutar att avslå ansökan om skyddsjakt efter skarv då det som framkommer i ansökan inte uppfyller de krav med hänsyn till allmän hälsa och säkerhet eller för att förhindra allvarlig skada, som anges i 23 a § jaktförordning (1987:905). Länsstyrelsen har förståelse för att invånarna upplever skarvförekomsten på Kastellholmen som ett problem. Bedömningen av ansökan är gjord utifrån länsstyrelsens uppdrag som innebär att följa gällande lagstiftning.

 

Läs beslutet här. Pdf, 62.4 kB.

Kontakt