Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samråd om viktiga vattenfrågor i Bottenhavets vattendistrikt

Vilka är de största utmaningarna för att bevara och förbättra vattenresurserna i Bottenhavets vattendistrikt? Vad behöver prioriteras de kommande åren för att förvaltningen av vattnet ska bli ännu bättre?

Under perioden från andra maj till första november 2019 genomför Vattenmyndigheten i Bottenhavets vattendistrikt ett samråd om vilka frågor som är viktigast att ta tag i på kort och lång sikt.

Länsstyrelsen i Gävleborg är utsedd vattenmyndighet för Bottenhavets vattendistrikt. Det innebär att vi leder och samordnar arbetet med att genomföra EU:s ramdirektiv för vatten inom distriktet. Ett arbete som sker i dialog med kommuner, vattenvårdsförbund och andra lokala vattenintressenter.

Årets samråd ger en möjlighet att påverka inriktningen på det arbete som Vattenmyndigheten ska genomföra fram till 2021 då förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för perioden 2021-2027 fastställs.

Frågor som är särskilt intressant att få besvarade under samrådet är:

  • Har Vattenmyndigheten i Bottenhavets vattendistrikt fångat upp de viktigaste vattenfrågorna i samrådshandlingen? Saknas det någon viktig fråga? Eller är det något som borde prioriteras om?
  • Vilka hinder ser ni i arbetet med vattenfrågor? Vilka lösningar ser ni?
  • Vilken samverkan och dialog anser ni behövs i arbetet med vattenfrågor? Vilka behöver samverka? Om vad?
  • Hur kan kommande åtgärdsprogram förbättras för att vara mer användbart i ert arbete? Finns det exempelvis delar som behöver förtydligas, i så fall hur? Borde åtgärdsprogrammet vara ännu mer regionalt anpassat än vad det är idag?
  • Övriga synpunkter om vattenförvaltning?

Kontakt