Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya miljökvalitetsnormer för vattendrag påverkade av storskalig vattenkraft

Vattendelegationerna i Sveriges fem vattendistrikt har tagit beslut om nya miljökvalitetsnormer för vattendrag som är påverkade av storskalig vattenkraft.

Beslutet är ett första steg i arbetet med att fullt ut använda den nya lagstiftningen om vattenkraft och miljökvalitetsnormer för vatten. Exempelvis beslutar vattenmyndigheterna att man tillämpar mindre stränga krav för 70 procent av vattendragen i landet som påverkas av storskalig vattenkraft. Anledningen är att miljöförbättrande åtgärder som exempelvis fiskvägar och tappning i torrfåror annars skulle ge en för stor påverkan på Sveriges balanskraft och elproduktion.

Beslutet omfattar totalt 658 vattenförekomster som utpekats som kraftigt modifierade i 18 huvudavrinningsområden. Förslagen har varit ute för samråd under perioden 2 maj till 30 september 2018. Efter delegationernas beslut blir miljökvalitetsnormerna gällande i det egna vattendistriktet.

För Bottenhavets vattendistrikt omfattar beslutet 416 vattenförekomster i åtta huvudavrinningsområden. I Gävleborgs län berörs 27 vattenförekomster i tre huvudavrinningsområden: Ljusnan, Hamrångeån och Delångersån. God ekologisk potential ska fortsatt gälla för 15 vattenförekomster i länet och mindre strängt krav tillämpas för 12 vattenförekomster.

Nästa steg i vattenmyndigheternas arbete är att se över miljökvalitetsnormer och åtgärdsbehov för vattendrag med vattenkraftverk som idag inte är utpekade som kraftigt modifierade. Målet är att vara klar senast december 2021.

Kontakt