Risk för vattenbrist i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Enkät till barn ska undersöka miljöns påverkan på hälsan

Foto: Mostphotos

Hur ofta barn vistas i grönområden, om de upplever besvär av inomhusmiljön hemma, eller om de störs av trafikbuller. Det är några av frågorna i årets stora miljöhälsoenkät. Under vecka 12 skickades den ut till 4 300 barn och vårdnadshavare i Gävleborg för att kartlägga hur barn påverkas av miljön som de vistas i.

Sedan 20 år tillbaka har liknande nationella enkäter genomförts vart fjärde år och Gävleborg har gjort utökade undersökningar sedan 2015. Varannan gång vänder sig enkäten till vuxna och varannan gång till barn.

- Årets enkät handlar om barns hälsa. Frågorna rör bland annat inomhusmiljö, luftföroreningar, kemikalier, buller, solljus och klimatförändringar. Enkäten skickas ut till slumpmässigt valda vårdnadshavare som har barn i åldrarna 6–10 månader, 4 år och 12 år, säger Inger Kindvall, miljöhandläggare på Länsstyrelsen Gävleborg.

Resultaten från miljöhälsoenkäten används i arbetet med att förebygga miljöfaktorers negativa påverkan på människors hälsa och främja deras positiva inverkan. Informationen från enkäten kan utgöra underlag för samhällsplanering, för prioritering av åtgärder inom miljö- och hälsoskydd samt som indikatorer för att följa upp Sveriges miljö- och folkhälsomål.

- För att informationen från undersökningen ska bli representativ för Gävleborg och kunna jämföras med andra regioners resultat, samt resultat från tidigare undersökningar, är det önskvärt att så många som möjligt svarar på enkäten, säger Inger Kindvall.

Folkhälsomyndigheten står bakom den nationella miljöhälsoenkäten och ska enligt instruktion följa upp, utvärdera och sprida kunskap om hur människors hälsa påverkas av miljön. Statistiska centralbyrån (SCB) hanterar utskick, insamling och sammanställning av svar. Regionala och kommunala aktörer samt Naturvårdsverket har varit med och medfinansierat undersökningen i 19 län för att få tillgång till bättre regionala underlag.


- Mer information om uppföljning av miljöhälsa finns på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats..

- Resultat från 2015 års regionala miljöhälsoenkät finns på länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats. under programområde Hälsorelaterad miljöövervakning, Miljöhälsorapporter.

Kontakt