Risk för vattenbrist i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Dammtjärn i Nordanstigs kommun föreslås bli nytt naturreservat

Dammtjärnen som givit området dess namn. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Länsstyrelsen föreslår att ett område ca 25 kilometer nordväst om Hassela, kallat Dammtjärn, ska bli naturreservat. Området är 128 hektar stort.

Det föreslagna området utgörs av en blandning av olika naturtyper, allt från fastmarkskog till sumpskog, skogsklädda och öppna våtmarker, skogsbäckar och tjärnar. Variationen och mångformigheten ger god potential till stor artrikedom. Delar av området har höga skogliga naturvärden på grund av sin orördhet och förekomst av sällsynta, skyddsvärda arter som exempelvis Garnlav (NT), Lunglav (NT) och Rosenticka (NT).

Området ligger ovanför höga kustlinjen och täcks av osvallad morän och torvavlagringar. Tre tjärnar ingår i reservatsområdet: Motjärnen, Vittjärnen och Dammtjärnen. Den stora delen myrmark avvattnas var för sig ner mot de bäckar och åar som genomkorsar området. Våtmarkerna är till större delen orörda och bara svagt och lokalt påverkade av dikning.

Området ligger inom den skogliga värdetrakten ”Norra Hälsinglands Gammelskogar”. Skyddande av området bedöms påverka flertalet ekosystemtjänster positivt. Vid Vittjärnen finns ett vindskydd och en grillplats.

Förslaget till bildande av Flotthöljeskogens naturreservat har möjliggjorts tack vare att Holmen Skog AB har sålt området till Naturvårdsverket.

Ett förslag till beslut och skötselplan har skickats på remiss till berörda parter. Remisstiden går ut den 15 april 2019.

Förslag till beslut och skötselplan, Dammtjärns naturreservat Pdf, öppnas i nytt fönster.

För mer information, kontakta Sandra Wärn, 010-225 14 07, sandra.warn@lansstyrelsen.se.

Kontakt