Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Björkehorn i Gävle kommun blir nytt naturreservat

Skogen har en tämligen hög ålder, med varierande inslag av 100- till 150-åriga barrträd. Hassel och stora aspar finns på flera ställen. Foto: Peter Ståhl

Skogen har en tämligen hög ålder, med varierande inslag av 100- till 150-åriga barrträd. Hassel och stora aspar finns på flera ställen. Foto: Peter Ståhl

Länsstyrelsen har idag beslutat att ett område vid Hillesjön ca 7 km norr om Gävle, kallat Björkehorn, ska bli naturreservat. Björkehorn omfattar ett 43 ha stort område.

Området omfattar kalkbarrskogen i sluttningen ned mot Hillesjöns nordvästra strand. Det mesta av det småkuperade området sluttar mot vattnet. Skogen har en tämligen hög ålder, med varierande inslag av 100- till 150-åriga barrträd. Hassel och stora aspar finns på flera ställen.

Kalkbarrskogen här håller högsta klass och är av nationellt värde. Skogen hyser en mycket rik marksvampsflora med arter som är karakteristiska för kalkbarrskogar. Här finns sannolikt en lång historik av skogsbete och en långvarig skoglig kontinuitet, vilket har gynnat uppkomsten av marksvampfloran.

Svamprikt område

Vid en inventering 2016 hittades 16 rödlistade arter och många signalarter. Som exempel kan nämnas siljansspindling (EN), granrotsspindling (VU) och violettrandad spindling (VU) som är mycket sällsynta. I gamla granar hittas även violettgrå tagellav (NT). Området har en förhållandevis rik lundartad flora med vitsippor, liljekonvalj, vårärt, skogsvicker, stenbär, skogstry samt sårläka och blåsippa i mängd.

Populärt friluftsområde

Längs med området och stranden löper en vältrampad och markerad stig. Från stigen ges utblickar mot Hillesjöns vattenyta. I norra delen finns ett vindskydd som bland annat används av skridskoåkare, fågelskådare och fiskare.

Beslut och skötselplan, Björkehorns naturreservat Pdf, 3.8 MB.

Kontakt
Rie Stagegaard, rie.stagagaard@lansstyrelsen.se, 010-225 12 42.

Kontakt