Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nytt naturreservat på gång efter markägarinitiativ - Sågtjärnsskogen

Länsstyrelsen föreslår att ett område cirka 20 km sydväst om Bollnäs, kallat Sågtjärnsskogen, ska bli naturreservat. Det blivande reservatet är ett 53 ha stort område med naturskogsartad skog och Sågtjärnen. Förslaget är ute på remiss till den 25 mars 2019.

Markägaren anmälde området för naturreservatsbildning inom Nya Kometprogrammet (Kompletterande metoder för skydd av värdefull skog) och har tecknat avtal om intrångsersättning. Tack vare det kan området snart bli naturreservat.

Området som föreslås bli naturreservat omfattar Sågtjärnen, och sluttningen samt höjderna sydost om tjärnen. De höga naturvärdena i området är knutna till den gamla, brandpräglade barrskogen. Spår av branden syns fortfarande genom brandljud på tallar och gamla kolade stubbar. Arter som visar på höga naturvärden som kolflarnlav, kattfotslav, gammelgransskål och dropptaggsvamp förekommer och spår efter spillkråka har setts.

I den del av Sågtjärnsbäcken som rinner genom reservatet finns den hotade arten flodpärlmussla. Det finns få stigar i området, men Finnskogsleden passerar nära.

Förslag till beslut och skötselplan för Sågtjärnsskogens naturreservat har nu skickats ut på remiss till berörda. Remisstiden går ut den 25 mars 2019.

Förslag till beslut, Sågtjärnsskogens naturreservat Pdf.

För mer information kontakta Sofia Engberg, 010-225 10 00, eller Martina Kluge, 010-225 12 04.

Kontakt