Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Konkreta förslag på tillsynen av räddningstjänsten välkomnas

Räddningstjänsten Södra Hälsingland

Den 6:e februari släpptes regeringens Skogsbrandsutredning där man påvisade brister i Sveriges förmåga att hantera större kriser. Ett förslag är bland annat att skärpa lagarna kring Länsstyrelsernas tillsyn av räddningstjänsterna. Något som enheten för Styrning och samordning på Länsstyrelsen Gävleborg välkomnar.

Det är Länsstyrelsens uppgift att bedöma och främja kommunernas förmåga att leva upp till de nationella mål och specificerade skyldigheter som framgår i lagstiftningen. Länsstyrelsens tillsynsansvar regleras i 5 kap. 1§ LSO. Och omfattar dels uppföljning av de resultat kommunen uppnår med sin verksamhet och dels de specificerade skyldigheter som kommunen har enligt LSO.

Inför varje mandatperiod upprättas en tillsynsplan där det beskrivs vad tillsynerna kommer att innehålla. Detta beroende på vad som händer i samhället och utifrån eventuella nya risker har länsstyrelsen möjlighet att rikta tillsynen till det område som behöver granskas. Ett utvecklingsarbete gällande tillsynen pågår kontinuerligt. I de sex nordligaste länen har det bland annat arbetats fram en gemensam mall hur tillsynsprotokollen kan utformas. Det sker även diskussioner mellan länen om hur bedömning av kommunerna sker.

I kommande tillsyn kommer länsstyrelsen att bli tydligare med vad som anses vara brister hos räddningstjänsterna och utveckla bedömningen av räddningstjänsterna i samråd med andra län för att uppnå en likvärdig bedömning av räddningstjänsterna i hela Sverige. Länsstyrelsen skriver alltid ett tillsynsprotokoll efter genomförd tillsyn där det finns möjlighet att påtala eventuella brister. Efter en angiven tid sker en uppföljning och en dialog kring de påtalade bristerna. I dagsläget har dock inte Länsstyrelsen mandat att förelägga kommunerna att åtgärda eventuella brister. Detta medför att länsstyrelsen inte har några verktyg att följa upp om det påtalade bristerna är åtgärdade. Redan under räddningstjänstutredningen 2018 framfördes förslaget om att skärpa länsstyrelsens uppdrag angående tillsyn och så även i denna utredning. Utredningarna föreslår att ge staten möjlighet att förelägga kommunerna att åtgärda brister och att förelägganden, om det finns särskilda skäl, kan utfärdas med vite.

- Vi hoppas på att få tydligare vägledning om hur tillsynen kan likriktas i hela landet genom att ta fram gemensamma mallar om hur bedömning av kommunerna ska ske, säger Jennie Berg och Jimmy Westin på enheten för styrning och samordning på Länsstyrelsen Gävleborg.


Läs Skogsbrandsutredningen här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt