Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ersättningsanspråk för markägare med brandgator

Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Nu finns det möjlighet för drabbade markägare i Kårböle, Lillåsen-Fågelsjö och, Stor-Brättan att få ersättning för virke som avverkats i brandgatorna. 

Du som markägare kommer bli kontaktad senast maj 2019 där du kommer få ett erbjudande om ersättning utifrån Skogsstyrelsens fördelningsmodell. Skogsstyrelsen har gjort beståndsindelning och skattning av skogliga parametrar som är gjorda utifrån bland annat ortofoto och skogliga grunddata. Varje skogsbestånd har, baserat på ålder och ståndortsindex (SI), placerats in i mest passande typbestånd. Volymerna är hämtade från skogliga grunddata.


Så räknas ersättningen ut
Ersättning för det virke som avverkades i brandgatorna och kördes till Setras såg i Färila, Holmen Skogs pappersbruk, Iggesunds bruk, Rottneros massabruk och Vallviks Bruk kommer att fördelas med hjälp av en modell där data om skogen före branden används. För att åstadkomma en enhetlig och snabb hantering i det inledande steget har data hämtats från Skogliga grunddata i Skogsstyrelsens karttjänster. Data tas fram med en metod som ger ett värde på virkesförrådet i skogskubikmeter ner på nivå om 12,5 x 12,5 meter.

Fördelningsmodellen går att få fram tack vare att samtliga brandgator är uppmätta med GPS. Beräkningarna kommer att korrigeras med tillväxt och utförda avverkningsåtgärder sedan grunddata togs fram. Mängden timmer och massaved som togs emot av skogsindustrin är dokumenterat med mätnotor från respektive industris mätstation.

Om du inte är nöjd
Skulle det vara så att du inte anser att du fått rätt ersättning finns det möjlighet att skicka in kompletterande uppgifter. Länsstyrelsen kommer att gå igenom underlagen och de skäl som du uppgivit tillsammans med andra myndigheters expertis för att se om det nya underlaget ger skäl till en ny bedömning. Om du och länsstyrelsen ändå inte kan komma fram till en ersättning du accepterar, kommer du själv behöva driva dina ersättningskrav gentemot Ljusdals kommun.

Godkännande eller kompletterande uppgifter skickas till:

Länsstyrelsen Gävleborg
Ersättning och Återställning
Samordningskansliet
801 70 Gävle

Du är alltid välkommen att kontakta oss på Samordningskansliet så hjälper vi dig med dina frågor.
Tel: 072-226 70 55

FAQ

Varför har ni flera steg i ersättning för virke från brandgator?
Skogsbolagen fick i uppdrag under bränderna att ta tillvara på och köra ut det virke som röjdes i brandgatorna för att sedan köras direkt in till industrin.
Via skördenotor syns hur mycket virke som tagits från bland annat brandgator. Det är virket som är inkört till industrin som i första steg betalas ut.
Om du som markägare vill ha ett högre värde för ditt virke kan du efter den första utbetalningen ansöka om ersättning för det du anser fattas. Därav sker utbetalningarna i två steg.

Varför får jag inte hela ersättningen på en gång?
Därför att pengarna är indelade i två olika potter.
Dels summan för virket som är inkört till industrin, den summan betalar skogsbolagen ut via Länsstyrelsen till markägare.
Den andra potten är ersättning för det resterande värdet på din skog, om du anser att den hade ett högre marknadsvärde. Den kan betalas ut via Ljusdals kommun genom samordningskansliet.

Vad är det som tar så lång tid?
Det är många parametrar att ta hänsyn till och många olika aktörer som har behövds enas om var olika ansvarsområden börjar och tar slut. Under hösten och vintern har Länsstyrelsen, Ljusdals kommun, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Skogsstyrelsen, Trafikverket och skogsbolagen diskuterat hur olika problem kan lösas på bästa sätt.
Det är många olika aspekter på hur helheten kan bli så bra som möjligt och i slutändan är det skattemedel som ska användas på ett ansvarsfullt sätt. Skogsbolagen har tagit ett mycket stort ansvar i räddningsaktionen och efterarbetet. Samtliga inblandade aktörer står också inför administrativa utmaningar som kräver noggranhet.
 

Vilket bolag har kört in mitt virke?
I dagsläget är det omöjligt att säga var enskilt timmer finns eller vilket av skogsbolagen som under räddningsinsatsen körde ditt virke till sågen. Alla skördenotor finns kvar och skogsbolagen har färdigställt vad som plockats bort från de olika skiftena.

Jag vill ha just mitt virke! Vart finns det?
Skogsbolagen har kvar samtliga skördenotor från insatsen men att få ut specifikt virke kommer tyvärr att bli omöjligt. Du kommer dock att få rätt ersättning för ditt virke.


Kontakt