Risk för vattenbrist i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förslag till nytt naturreservat - Björkehorn

Länsstyrelsen förelägger enligt 24 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken med mera berörda sakägare att yttra sig om förslag till beslut och skötselplan för Björkehorns naturreservat i Gävle kommun.

Yttranden ska ha inkommit till Länsstyrelsen senast den 28 januari 2019. Naturreservatet föreslås omfatta 43 hektar och är beläget cirka 7 km norr om Gävle. Förslaget till beslut omfattar föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas, vistas i och om ordningen i övrigt inom naturreservatet.

Förslaget till beslut omfattar även föreskrifter om markanvändningen, skyldighet att tåla visst intrång samt skötselplan. Eftersom antalet sakägare som ska delges föreläggandet är en okänd krets har Länsstyrelsen beslutat om kungörelsedelgivning.

Förslaget till beslut med dnr 4257-2017 finns tillgängligt hos Länsstyrelsen Gävleborg, telefon 010-225 10 00. Det finns även på Länsstyrelsens hemsida
https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/om-lansstyrelsen-i-gavleborg/nyheter-och-press/nyheter/nyheter---gavleborg/2018-11-19-bjorkehorn-i-gavle-kommun-foreslas-bli-nytt-naturreservat.html

Kontakt