Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Värdefull natur med aktivt friluftsliv skyddas när Gråberget i Gävle kommun blir nytt naturreservat

Vy över Gråberget in mot Bönan. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Länsstyrelsen har idag beslutat att ett område cirka 12 km nordost om Gävle, kallat Gråberget, ska bli naturreservat. Gråberget omfattar ett 49 ha stort mestadels bergigt kustområde.

Gråberget ligger vid kustlinjen på Norrlandet nordost om Gävle, mellan de gamla fiskelägena Bönan och Utvalnäs. De sydvända öppna klipporna och hällarna hyser en säregen och intressant kalkpåverkad klippängsflora. Till karaktärsarterna hör exempelvis blodnäva, gulmåra, flockfibbla och getrams, samt de små ormbunkarna svartbräken och murruta. Snäckfaunan är också rik med ovanliga arter som mindre kristallsnäcka och löksnäcka.

Ovanför de öppna klipporna vidtar en gammal vindpinad hällmarkstallskog med grova tallar, som längre in övergår i äldre blandbarrskog. På fuktigare partier växer klibbal, sälg, rönn och även grova aspar.

Från andra världskriget och fram till 1997 har större delen av området varit avspärrat som militärt skyddsområde. Försvarsanläggningarna har nu monterats ned. Att området har kvar sina naturvärden än idag är sannolikt en effekt av att militärens verksamhet har förhindrat den bebyggelse och exploatering som skett längs övriga delar av kuststräckan.

Gråberget är redan idag ett viktigt utflyktsmål och området har stor potential att utvecklas ytterligare till förmån för det rörliga friluftslivet. Området är lättillgängligt genom de gamla vägar som finns i området och som påminner om den militära epoken. Området korsas dessutom av ett flertal mindre stigar. Genom sin närhet till Gävle och sin lättillgänglighet erbjuder området goda möjligheter till naturupplevelser och rekreation. Gråberget är ett av få områden i Gävles närområde där allmänheten har möjlighet att komma ner till stranden. Området nås dessutom inte bara med bil utan också genom kollektivtrafik eller med cykel via den cykelväg som löper parallellt med Bönavägen.

Beslut och skötselplan, Gråbergets naturreservat Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

För mer information kontakta Ann Gudéhn, 010-225 12 60, ann.gudehn@lansstyrelsen.se.

Kontakt