Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Björkehorn i Gävle kommun föreslås bli nytt naturreservat

Skogen har en tämligen hög ålder, med varierande inslag av 100- till 150-åriga barrträd. Hassel och stora aspar finns på flera ställen. Foto: Peter Ståhl

Skogen har en tämligen hög ålder, med varierande inslag av 100- till 150-åriga barrträd. Hassel och stora aspar finns på flera ställen. Foto: Peter Ståhl

Länsstyrelsen föreslår att ett område vid Hillesjön ca 7 km norr om Gävle, kallat Björkehorn, ska bli naturreservat.

Björkehorn omfattar ett 43 ha stort område. Området omfattar den skogsklädda kalkbarrskogen i sluttningen ned mot Hillesjöns nordvästra strand. Det mesta av det småkuperade området sluttar mot vattnet. Skogen har en tämligen hög ålder, med varierande inslag av 100- till 150-åriga barrträd. Hassel och stora aspar finns på flera ställen.

Kalkbarrskogen här håller högsta klass och är av nationellt värde. Skogen hyser en mycket rik marksvampsflora med arter som är karakteristiska för kalkbarrskogar. Här finns sannolikt en lång historik av skogsbete och en långvarig skoglig kontinuitet, vilket har gynnat uppkomsten av marksvampfloran. Vid en inventering 2016 hittades 16 rödlistade arter och många signalarter. Som exempel kan nämnas siljansspindling (EN), granrotsspindling (VU) och violettrandad spindling (VU) som är mycket sällsynta. I gamla granar hittas även violettgrå tagellav (NT). Området har en förhållandevis rik lundartad flora med vitsippor, liljekonvalj, vårärt, skogsvicker, stenbär, skogstry samt sårläka och blåsippa i mängd.

Längs med området och stranden löper en vältrampad och markerad stig. Från stigen ges utblickar mot Hillesjöns vattenyta. I norra delen finns ett vindskydd som bland annat används av skridskoåkare och fiskare.

Förslaget till bildande av Björkehorns naturreservat har möjliggjorts tack vare att en privat markägare har tecknat intrångsavtal med Länsstyrelsen Gävleborg.

Ett förslag till beslut och skötselplan för Björkehorns naturreservat har nu skickats ut på remiss till berörda parter. Remisstiden går ut den 28 januari 2019.

Förslag till beslut och skötselplan, Björkehorns naturreservat Pdf, 3.9 MB, öppnas i nytt fönster.

För mer information kontakta Peter Ståhl, peter.stahl@lansstyrelsen.se, 010-225 12 47.

Kontakt