Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Värdefull skog i Ockelbo kommun skyddas när Latåsen blir nytt naturreservat

Reservatet består av skog som länge varit opåverkad av människan. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Reservatet består av skog som länge varit opåverkad av människan. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Länsstyrelsen har idag beslutat att ett område cirka 5 km sydost om Åmot, kallat Latåsen, ska bli naturreservat. Latåsen omfattar ett 19 ha stort naturskogsområde.

Som helhet utgörs reservatet av skog med naturskogskaraktär. Området består av en barrskog i en östvänd sluttning med höga naturvärden knutna både till gran och tall. Det finns även en del inslag av lövträd i området, främst björk, men även enstaka grova aspar och asplågor och gammal sälg.

I reservatet finns det rikligt med lågor i olika nedbrytningsstadier samt döda stående träd. Flera rödlistade arter har hittats här, exempelvis violettgrå tagellav (NT), kötticka (NT) och ullticka (NT).

Latåsens naturreservat har möjliggjorts tack vare den privata markägarens egna initiativ till skyddet.

Beslut och skötselplan, Latåsens naturreservat Pdf, 2.8 MB.

För mer information kontakta Petra Forsmark, 010-225 12 08 

Kontakt