Risk för vattenbrist i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Flotthöljeskogen i Hudiksvalls kommun föreslås bli nytt naturreservat

Hällmarkstallskog i Flotthöljeskogen. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Länsstyrelsen föreslår att ett område cirka 8 km nordväst om Brännås, kallat Flotthöljeskogen, ska bli naturreservat. Flotthöljeskogen omfattar ett 58,5 ha stort naturskogsområde.

Området har höga naturvärden framförallt knutna till hällmarkstallskogen där tallarna är senväxta och har hög ålder. En del död tallved finns i form av torrakor och liggande döda tallar. Skogen är på grund av hällmarken gles och släpper igenom mycket solljus. Stora hällar är framspolade på vilka det nu växer lav och mossa. Högre upp på sluttningen finns äldre granskog med inslag av lövträd som björk, asp och sälg samt en del granlågor. Här rinner en bäck och runt denna är miljön gynnsam för mossor, exempelvis förekommer bollvitmossa. Relativt många rödlistade arter är funna i området, till exempel ringlav (VU), violettgrå tagellav (NT), garnlav (NT) och stjärntagging (NT).

Det angränsande naturreservatet Flotthöljan har höga friluftsvärden. Detta område är dock inte riktigt lika intressant för besökare. I det omgivande landskapet planeras flera stora områden med äldre skog att skyddas som naturreservat. Flotthöljeskogens naturreservat bidrar därmed till att hela detta omfattande naturskogsområde får höga friluftsvärden som vildmarksområde, med mycket relativt orörd natur.

Förslaget till bildande av Flotthöljeskogens naturreservat har möjliggjorts tack vare att Holmen Skog AB har sålt området till Naturvårdsverket.

Ett förslag till beslut och skötselplan för Flotthöljeskogens naturreservat har nu skickats ut på remiss till berörda parter. Remisstiden går ut den 12 november 2018.

Förslag till beslut och skötselplan, Flotthöljeskogens naturreservat Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.

För mer information kontakta Petra Forsmark, 010-225 12 08.

Kontakt