Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Stensjöns naturreservat i Hudiksvalls kommun föreslås bli större

Gammal låga i tallskog i norra delen av Stensjöns utvidgning. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Länsstyrelsen föreslår att Stensjöns naturreservat, 10 km norr om Brännås i Hudiksvalls kommun, ska bli större. Förslaget innebär dels en revidering av beslut, föreskrifter och skötselplan för Stensjöns naturreservat, dels en omfattande utvidgning av naturreservatet från 435 ha till 1349 ha.

Stensjöområdet i norra Bjuråker skyddades som naturreservat redan 1992 och uppvisar ett av länets största och finaste naturskogsområden. Gamla tallskogar på torr till frisk moränmark är den absolut dominerande skogstypen, men även gammal grannaturskog förekommer. Centralt i området ligger Stensjön och direkt väster om sjön den öppna myren Stensjömyran. Flera mindre sjöar och tjärnar finns spridda i området.

Det ursprungliga naturreservatet består till största delen av starkt urskogsartade tallskogar, med inslag av grova upp till 550 år gamla tallöverståndare och god förekomst av död ved i from av torrakor och lågor. Brandhistoriken för området har med hjälp av dendrokronologi kunnat följas tillbaka i tiden till 1367. Flera riktigt gamla tallar finns i området. Mest spektakulär är kanske en ännu levande tall som grodde 1320 och som överlevt 11 bränder. Trädet är ett av landets äldsta kända nu levande träd.

De områden som nu skyddas genom utvidgningen av naturreservatet är även dessa huvudsakligen av gammal, brandpräglad och till stora delar naturskogsartad tallskog. Skogarna är delvis väl skiktade, delvis mer ensartade och strukturer som gamla tallöverståndare och död ved förekommer i varierande omfattning.

Stensjöns naturreservat är med sina fantastiska naturskogar ett fint besöksmål. Området är lätt åtkomligt från de vägar som avgränsar reservatet. En markerad naturstig löper genom området från entrépunkten i öster, förbi Stensjön och vidare ner till anslutande vägar söder om reservatet.

Utvidgningen är möjlig tack vare att Holmen Skog AB har sålt mark till staten.

Ett förslag till reviderat beslut och skötselplan för Stensjöns naturreservat har nu skickats ut på remiss till berörda parter. Remisstiden går ut den 7 november 2018.

Förslag till beslut, utvidgning av Stensjöns naturreservat Pdf, 3.3 MB, öppnas i nytt fönster.

För mer information kontakta Robert Ahlberg, robert.ahlberg@lansstyrelsen.se, 010-225 12 09.

Kontakt