Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Två nya i naturreservat norra Hälsingland

Strandkanten av sjön Lockjärv. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Länsstyrelsen har idag beslutat om att bilda två naturreservat cirka 20 km nordväst om Hassela. Kvarnmyrornas naturreservat omfattar en 215 ha stor skogs- och myrmosaik. Lockjärv naturreservat omfattar ett ca 130 ha stort naturskogsområde intill sjön med samma namn. Områdena är belägna på Hassela finnskog och ligger både i Nordanstigs- och i Hudiksvalls kommuner, i norra Hälsingland.

Lockjärv

I området finns höga skogliga värden med en hög andel skog klassad som nyckelbiotop/värdekärna. Området är starkt brandpräglat med brandspår på levande tallar och på död ved. Spritt i området finns rikligt med gamla brända tallstubbar och tallågor. Angränsande mot sjön Lockjärv finns ett bestånd med gammal urskogsartad tallskog med inslag av 250-300 åriga tallar. Tallticka (NT), lappticka (VU), rosenticka (NT), dvärgbägarlav (NT) och lunglav (NT) är exempel på sällsynta och skyddsvärda arter funna i området.

Den centrala delen av reservatsområdet består av ett mosaikartat gammelskogsområde med sumpmark, små myrar och fuktig grandominerad skog. I den fuktiga sumpskogen finns gott om gamla sälgar och aspar med både lunglavssamhällen, doftticka (VU), och gelélavar.

Multnande låga i Lockjärv. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Kvarnmyrorna

Reservatet består av det långsträckta, nordostsluttande myrkomplexet Kvarnmyrorna samt skog söder och norr om detta. Rakt igenom området rinner Kölån, som är klassat som nationellt särskilt värdefullt vatten.

Kvarnmyrorna bildar ett komplex av olika typer av sluttande kärr. Myren är opåverkad och på fastmarksholmar och i myrkanter växer gammal skog med höga skogliga naturvärden. Flera delområden består av fuktiga, skuggiga bäckmiljöer, medans andra delområden består av både tall- och grandominerad naturskog med 200–300 år gamla träd. Ett stort antal rödlistade lavar och svampar har påträffats bland annat rödbrun blekspik, liten sotlav, violettgrå tagellav och rynkskinn, samt den sällsynta och starkt hotade trådbrosklaven som hittats på bäcknära granar i områdets norra del.

Omväxlande myrmiljö i Kvarnmyrorna. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Kontakt