Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förbud för allmänheten att vistas inom det brandskadade området i Ljusdals kommun

Länsstyrelsen i Gävleborgs län föreskriver med stöd av 3 kap. 11 § ordningslagen (1993:1617) och 4 § andra stycket förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen följande.

1 § Det är förbjudet för allmänheten att vistas inom det brandskadade skogsområdet inom Ljusdals kommun. Områdets gränser anges på bifogad karta (bilaga). Förbudet gäller tills vidare.

2 § Förbudet gäller inte statliga och kommunala myndigheter som utför uppgifter inom området eller uppdragstagare som utför uppgifter för statlig eller kommunal myndighets räkning.

3 § Förbudet gäller inte boende, fastighetsägare och övriga rättighetshavare inom området samt uppdragstagare som vistas där för deras räkning.

4 § Den som vistas inom området i syfte att utföra skogs- och markarbeten eller bedriva jakt ska inhämta nödvändig kunskap samt samråda med länsstyrelsen före tillträde till området.

Länk till karta över område med tillträdesförbud Pdf, 5.3 MB.

Denna föreskrift träder i kraft torsdagen den 9 augusti kl 16.00. Kungörelse kommer att ske genom att föreskriften läses upp i radio samt genom införande i länets författningssamling. 

Kontakt