Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Latåsen i Ockelbo kommun föreslås bli nytt naturreservat

Spår i barken av tretåig hackspett. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Spår i barken av tretårig hackspett. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Länsstyrelsen föreslår att ett område cirka 5 km sydost om Åmot, kallat Latåsen, ska bli naturreservat. Latåsen omfattar ett 19 ha stort naturskogsområde.

Som helhet utgörs området av skog med naturskogskaraktär. Området utgörs av en barrskog i en östvänd sluttning med höga naturvärden knutna både till gran och tall. Det finns även en del inslag av lövträd i området, främst björk, men även enstaka grova aspar och asplågor och gammal sälg. I reservatet finns det rikligt med lågor i olika nedbrytningsstadier samt döda stående träd. Flera rödlistade arter har hittats här, exempelvis violettgrå tagellav (NT), kötticka (NT) och ullticka (NT).

Förslaget till bildande av Latåsens naturreservat har möjliggjorts tack vare den privata markägarens egna initiativ till skyddet.

Ett förslag till beslut och skötselplan för Latåsens naturreservat har nu skickats ut på remiss till berörda parter. Remisstiden går ut den 21 augusti 2018.

Förslag till beslut och skötselplan, Latåsen Pdf, 2.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt