Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Värdefullt myrområde skyddas

Långtjärnsmyran i Gärdes naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Långtjärnsmyran i Gärdes naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Länsstyrelsen har idag beslutat om att bilda Gärdes naturreservat i Ljusdals kommun. Myrområdet, som är utpekat inom Natura 2000-nätverket, är 138 hektar stort och ligger utanför Rullbo.

Området är en blandning av olika typer av våtmarker, öppna blöta flarkkärr, skogsklädda fastare rikkärr och skogsklädda fastmarker. Områdets höga värde är framförallt kopplat till rikkärren och de arter som trivs och finns i dessa typer av områden.

Växter på kalkrik mark

Floran i området är ovanligt rik med flera sällsynta och kalkkrävande arter. Bland annat finns arterna guckusko, sumpnycklar, smaldunört, tagelstarr, axag, majviva och trådfräken. Majvivan förekommer här på enda platsen i Hälsingland och viss skötsel av området behövs för att säkerställa att arter inte försvinner. Mossfloran är också artrik med många rikkärrsarter.

Området valdes ut i ”Myrskyddsplan för Sverige” som skrevs 1994. Avsikten med myrskyddsplanen är att Sveriges värdefullaste våtmarker ska få ett långsiktigt skydd, vilket ingår i miljökvalitetsmålet Myllrande våtmarker som riksdagen fastställt.
Delar av området ingår också i det europeiska nätverket Natura 2000 som upprättats med ledning av direktiv från EU. Habitaten fuktängar med blåtåtel eller starr (6410) och aapamyrar (7310), vilka är upptagna i art- och habitatdirektivet, ska ha gynnsam bevarandestatus.

Myren pekades ut som Natura 2000-område år 2000. Området ägs av flera privatpersoner, samt en mindre del som Naturvårdsverket har köpt in från tidigare markägare Sveaskog AB. Områdets höga naturvärden gör att det är svårt för markägarna att bruka marken utan att riskera en negativ påverkan på miljön. Genom att markägarna har gått med på att området skyddas som naturreservat har en ekonomisk ersättning kunnat betalas ut.

Beslut och skötselplan Gärdes naturreservat Pdf, öppnas i nytt fönster.

Majviva som växer i Gärdes naturreservat

Kontakt