Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förslag till nytt naturreservat - Åcka

Länsstyrelsen förelägger enligt 24 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. delägare i samfälligheten Hudiksvall Tosätter S:4 att yttra sig om förslag till beslut och skötselplan för Åcka naturreservat i Hudiksvalls kommun. Yttranden ska ha inkommit till Länsstyrelsen senast den 18 augusti 2018.

Naturreservatet föreslås omfatta 71,6 hektar och är beläget 8 km nordväst om Enånger. Förslaget till beslut omfattar föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas, vistas i och om ordningen i övrigt inom naturreservatet. Förslaget till beslut omfattar även föreskrifter om markanvändningen, skyldighet att tåla visst intrång samt skötselplan.

Eftersom antalet delägare i samfälligheten som ska delges föreläggandet är fler än 10 och samfälligheten saknar delgivningsmottagare har Länsstyrelsen beslutat om kungörelsedelgivning enligt 14§ och 49§ delgivningslagen.

Förslaget till beslut med dnr 5275-2015 finns tillgängligt hos Länsstyrelsen Gävleborg, telefon 010-225 10 00. Det finns även på Länsstyrelsens hemsida: www.lansstyrelsen.se/gavleborg.

Kontakt