Risk för vattenbrist i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Å med höga naturvärden i Ljusdals kommun skyddas

Gryssjöåns virvlande vatten. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Länsstyrelsen har idag beslutat att Gryssjöån, 5 km sydväst om Fågelsjö i Orsa Finnmark, ska bli naturreservat. Reservatet omfattar 83 ha varav 12 ha är vatten.

Gryssjöån är en liten men relativt orörd å med mycket höga naturvärden. Ån karaktäriseras av blockiga stränder, strömsträckor med forsomflutna öar, breda strandsnår och omgivande naturskog. Ån innehåller värdefulla orensade sidofåror och en överlag vildmarksartad natur vilket inte är så vanligt eftersom många vattendrag blev starkt påverkade av flottledsrensningar under 1900-talets början.

Gryssjöåns naturreservat kompletterar skyddet av Gryssjömyrans naturreservat som omfattar den övre delen av ån, värdefull naturskog och stora myrområden. Två för Gryssjöån viktiga rödlistade arter är ringlav (VU) som förekommer på flera platser på forsomflutna öar, samt flodpärlmussla (EN). Den rikliga förekomsten av delvis vattendränkta tallstockar från flottningen är ett värdefullt substrat med stor potential för sällsynta mossor. Kulturhistoriska rester minner också om en tid då ån användes flitigt för flottning och hade ett eget sågverk.

Bildandet av Gryssjöåns naturreservat har möjliggjorts tack vare att privata markägare har tecknat intrångsavtal med Länsstyrelsen Gävleborg samt att Sveaskog har sålt en del av sin fastighet till Naturvårdsverket.

Beslut och skötselplan Gryssjöåns naturreservat Pdf, 4.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt