Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Åcka i Hudiksvalls kommun föreslås bli nytt naturreservat

Gamla
tallar uppe på höjden i Åcka. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Länsstyrelsen föreslår att ett område cirka 8 km nordväst om Enånger, kallat Åcka, ska bli naturreservat. Åcka omfattar ett 72 ha stort område med naturskogsartad skog och mindre delar med myr och sjö. Förslaget är ute på remiss till den 18 augusti.

Området som föreslås bli naturreservat ligger nordost om Tolocksjön och sträcker sig i en sydsluttning upp över höjdryggen öster om Ljusmyrberget.

De höga naturvärdena i området är i huvudsak knutna till tre skogstyper. Det är brandpräglad, talldominerad skog med vissa träd upp emot 250 år gamla på höjden, det är barrblandskog med bitvis högt aspinslag och mycket död ved i sluttningarna, samt ört- och orkidérik, grandominerad skog kring Bottenängestjärnen. Spår av brand finns, främst i stående död ved och som brandljud på gamla tallar. Det brann senast troligen för drygt hundra år sedan i området. Merparten av träden i skogen har uppkommit efter branden och är därför i 120-års åldern nu. En gammal fäbodstig löper genom området.

Markägarna i området har tecknat avtal om intrångsersättning med Länsstyrelsen. Tack vare det kan området snart bli naturreservat.

Förslag till beslut och skötselplan för Åcka naturreservat har nu skickats ut på remiss till berörda parter. Remisstiden går ut den 18 augusti 2018.

Förslag till beslut och skötselplan, Åcka Pdf, 2.5 MB, öppnas i nytt fönster.

För mer information kontakta Sofia Engberg, 010-225 10 00 eller Pernilla Hansson, 010-225 14 62. 

Kontakt