12 maj 2021 klocka 09.00 - 12.00

BoTryggt2030

Länsstyrelsen i Gävleborgs län arrangerar i samverkan med Stiftelsen Tryggare Sverige en halvdags webbseminarium där länets kommuner och andra aktörer får kunskap i hur säkra och trygga livsmiljöer kan planeras och skapas genom utformningen av den fysiska miljön.

Vad är BoTryggt2030?

Vid nyproduktion eller ombyggnation av bostadsområden, bostäder, skolor, offentliga rum, kollektivtrafikmiljöer etc. görs sedan länge medvetna val när det gäller tillgänglighet, brandsäkerhet och miljöfrågor. Motsvarande strukturerat arbete saknas ofta beträffande frågor som rör säkerhet och trygghet. Tillsammans med fastighetsägare, branschorganisationer, företag och kommuner har Stiftelsen Tryggare Sverige tagit fram en de-facto standard för arbetet med att skapa säkra och trygga livsmiljöer. Standarden BoTryggt2030 handlar om att samla och sprida kunskap om hur olika aktörer kan förebygga brott och öka tryggheten i nyproduktion och ombyggnation genom det fysiska rummets utformning.

Innehåll

Med utgångspunkt i den nya standarden BoTryggt2030 och handboken presenteras kunskapen bakom att jobba med säkerhets- och trygghetsfrågor i stadsplanering. Vi går igenom FN:s globala mål för hållbar utveckling med fokus på trygghetsskapande åtgärder och bebyggelseplanering. Det gäller särskilt mål 11 (hållbara städer och samhällen) som handlar om att göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. Dessutom fördjupar vi oss i de teoretiska principerna i BoTryggt2030 och själva checklistorna och hur dessa kommer till användning i praktiken.

Målgrupp

Fysiska planerare, arkitekter, politiker, brottsförebyggande samordnare, tekniska förvaltningar, bostadsföretag, folkhälsostrateger, kommunpoliser och andra i länet som på olika sätt arbetar med fysisk utformning där brottsförebyggande och trygghetsskapande frågor ska beaktas.

Preliminärt program (ca-tider)

  • 9.00 - Introduktion
  • 9.10 - Säkerhet och trygghet i planeringsprocessen: från SDG till PBL
  • 9.45 - BoTryggt2030: en ny standard för säker och trygg stadsplanering
  • 10.00 - Paus och reflektion
  • 10.15 - BoTryggt2030: en ny handbok inklusive checklistor
  • 11.00 - Paus och reflektion
  • 11.15 - Exempel från praktiken
  • 11.30 - Platssamverkan och placemaking som verktyg i säkerhets- och trygghetsarbetet
  • 11.45 - Avslutande frågor

Föreläsare

Dr. Cornelis Uittenbogaard, Stadsplanerare/Forskare på Stiftelsen Tryggare Sverige

VAR:
Digitalt, länk skickas ut innan mötet.
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
03 maj 2021

Anmäl dig

Kontakt