22- 25 sep jan klocka 09.00 - 16.00

Barnrättsutbildning

Länsstyrelsen Gävleborg i samarbete med SKR bjuder in till en fyra dagars utbildning i lagen om FN:s konvention om barnets rättigheter.

Målet med utbildningen är att deltagarna efter en fyradagars utbildning förlagd under ett halvår ska ha tillägnat sig övergripande kunskap om barnkonventionen och vad det innebär att implementera och tillämpa barnkonventionen i den egna verksamheten i praktiskt arbete.

Utbildningen kommer att innehålla teoripass, workshops, diskussioner och hemuppgifter

Dag 1, den 22 september 2021

Målet med dag 1 är att deltagarna får kunskap om barnkonventionens innehåll och barnsyn och hur barnkonventionen kan användas som ett pedagogiskt verktyg och metod för att stärka barnets rättigheter i den egna verksamheten.

 • Barnkonventionens bakgrund och ställning från och med 2020-01-01. Vad blir skillnaden
 • Barnkonventionens artiklar. Workshops: En praktisk övning i grupper.
 • Barnkonventionens grundprinciper, barnsyn och hur konventionen ska tillämpas i praktiken.
 • Barnkonventionen i förhållande till svensk lagstiftning.
 • Begreppen barn, barnsyn, barnperspektiv, barnrättsperspektiv och barnets perspektiv diskuteras.
 • Principen om barns bästa.
 • Barnkonventionens implementeringsartiklar och Sveriges strategi från 2010 att stärka barnets rättigheter. Hur ska barnkonventionen implementeras i verksamheten?
 • Genomgång av hemuppgiften som deltagarna ska redovisa under utbildningsdag 2.
  Hemuppgift: Hur är barnkonventionen redan implementerad i din kommun och verksamhet?

Dag 2, den 28 oktober 2021

Målet med dag 2 är att deltagarna får en fördjupad kunskap om vad det innebär att arbeta med ett barnrättsperspektiv i den egna verksamheten och att få grundläggande kunskap om hur en handlingsplan kan upprättas. Vidare är målet att deltagarna får kunskap om vad det innebär att ge barn delaktighet och inflytande.

 • Workshops: Genomgång av hemuppgiften från utbildningsdag 1.
 • SOU 2020:63 Barnkonventionen och svensk rätt.
 • Teori och workshops: Att upprätta en handlingsplan för den egna verksamheten utifrån Sveriges Strategi (2010) att stärka barnets rättigheter.
 • Diskussion: Vilka artiklar är kopplade till din verksamhet? Hur ska ni i er verksamhet förmedla och leva barnkonventionens barnrättsperspektiv och barnsyn?
 • Principen om barns rätt till delaktighet. Metoder för delaktighet och inflytande för barn. Eventuellt gästföreläsare.
 • Genomgång av hemuppgiften som deltagarna ska redovisa under utbildningsdag 4.
  Hemuppgift: Upprätta en handlingsplan att implementera barnkonventionen i den egna verksamheten. Inläsning av utbildningsmaterialet Upprätta en
  barnkonsekvensanalys/prövning av barnets bästa inför utbildningsdag 3.

Dag 3, den 1 december 2021

Målet med dag 3 är att deltagarna får kunskap om innebörden av artikel 3 och hur prövningar av barnets bästa/barnkonsekvensanalyser kan planeras och genomföras.

 • Hur och när ska verksamheten arbeta formellt och informellt med prövningar av barnets bästa/barnkonsekvensanalyser enligt artikel 3?
 • Genomgång av genomförande av en barnkonsekvensanalys/prövning av barnets bästa i teori och praktik.
 • Workshops i upprättande av en barnkonsekvensanalys/prövning av barnets bästa.
 • Vägledningen: Ds 2019:23 och genomgång av aktuell rättspraxis. Hur barnkonventionen ska tolkas och tillämpas.
 • Genomgång av hemuppgiften som deltagarna ska redovisa under utbildningsdag 4.
  Hemuppgift: Att genomföra en prövning av barnets bästa/barnkonsekvensanalys.

Dag 4, den 25 januari 2022

Målet med dag 4 är att deltagarna har motivation och kunskap att genomföra ett barnrättsarbete i den egna verksamhet.

 • Aktuellt inom barnrätten.
 • Eventuellt gästföreläsare om praktiskt barnrättsarbete i kommunal/regional verksamhet.
 • Workshops: Deltagarna delar med sig av sina hemuppgifter att upprätta en handlingsplan och/eller en prövning av barnets bästa/barnkonsekvensanalyser.
 • Fördjupad kunskap i de delar som framkommit från deltagarnas önskemål.
 • Teori och diskussion om genomförande av en grundutbildning i barnkonventionen till de egna medarbetarna.
 • Workshops: Hur går vi vidare med barnrättsarbetet i den egna verksamheten?

Utbildningen tar sin utgångspunkt ur följande källor:

 • Proposition 2009/10:232 Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige
 • Proposition 2017/18:186 Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter
 • SOU 2016:19 Barnkonventionen blir svensk lag
 • Ds 2019:23 Vägledningen vid tolkning och tillämpning av FN:s konvention om barnets rättigheter
 • SOU 2020:63 Barnkonventionen och svensk rätt
 • FN:s barnrättskommittés allmänna kommentarer nr 5 (2003), Allmänna åtgärder för genomförandet av konventionen om barnets rättigheter (artikel 4,42 och 44.6)
 • FN:s barnrättskommittés allmänna kommentarer nr 14 (2013), Barnets rätt att få sitt bästa satt i främsta rummet.
 • FN:s barnrättskommittés allmänna kommentarer nr 12 (2013), Barnets rätt att bli hörd

Målgrupp

Tjänstepersoner inom offentlig förvaltning som arbetar direkt eller indirekt med barn i Gävleborgs län.

Utbildare

Marie Lundin Karphammar, barnrättsjurist, SKR.

VAR:
Digitalt
KOSTNAD:
Maximal kostnad är 2000 kr per deltagare för samtliga fyra dagar. Det finns möjlighet att delta på samma länk inom arbetsgruppen utan extra kostnad (ex. om flera inom försörjningsstöd inom samma kommun går utbildningen).
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
02 sep 2021

Anmäl dig

Kontakt