15 okt 2020 klocka 09.30 - 14.45

Barnrättsdagar Gävleborg

Länsstyrelsen Gävleborg, Rädda Barnen Gävleborg och Region Gävleborg bjuder in till två kunskapsdagar på temat barn som rättighetsbärare.

Målgrupp: Yrkesverksamma inom kommun och region

Syftet med dagen är att ge en ökad kunskap om barnets rättigheter, barns uppväxtvillkor och samhällets ansvar och vad som främjar barns hälsa. Vi kommer även ge en bild av barns hälsa och levnadsvillkor i Gävleborgs län.

09.30-09.45 Välkommen och inledning

09.45-10.25 Hållbara liv – om barnets rättigheter, barns uppväxtvillkor och samhällets ansvar

Under 2019 stöttade Bris fler barn är någonsin i telefon, chatt, mejl och i stödgrupper för barn och familjer. Under våren och sommaren 2020 har corona påverkat barns livssituation. Mer bråk och utsatthet hemma, svår ensamhet när isoleringen blir norm och ett mer otillgängligt stöd för barn som behöver hjälp. Så ser lägesbilden ut i kölvattnet av corona.

Med utgångspunkt i vad barnen berättar ställer Bris sig frågan om hur hållbart samhället är för barn att växa upp i? Bris konstaterar att den bristande likvärdigheten i skola, vård och stöd, tillsammans med ökande klyftor i samhället, utgör stora utmaningar för ett samhälle där varje barn ges goda livsförutsättningar.

Föreläsare: Olle Pallin Cox, Regionombud Region Mitt, Bris

10.25-10.30 Paus

10.30-11.00 Lägesbild om barn och ungas situation och hälsa i Gävleborgs län

Strateg för barnrätt vid Region Gävleborg ger en lägesbild av barn och ungas hälsa och levnadsvillkor i länet och kopplar det till barnets rättigheter.

Föreläsare: Linnéa Humble, strateg, Region Gävleborg

11.00-11.15 Paus

11.15-12.00 Ungas berättelser i Rädda Barnens stödchatt Kärleken är fri - samlade erfarenheter av att leva under hedersförtryck och våld

Rädda Barnen har bedrivit stödchatten Kärleken är fri sedan 2015 för att fånga upp, stötta och stärka barn och unga mellan 12 och 25 år som lever under hedersförtryck och våld.

Att leva i en hederskontext innebär ofta ett liv med begränsningar, hot, våld och kontroll inom familjen. Genom Rädda Barnens stödchatt och stödmejl kan unga kontakta vuxna anonymt för att få stöd i sin situation. Rädda Barnen har tagit emot tusentals samtal
av unga sedan dess. Seminariet presenterar de samlade berättelser och erfarenheter unga lyft i stödchatten.

Föreläsare: Evelina Aho Fältskog, Projektledare Kärleken är fri, Rädda Barnen

12.00-13.00 Lunch

13.00-13.50 Hälsa för barn i migration

Vad vet vi om barn som flytt till de nordiska länderna och deras hälsa? Hur kan vi främja hälsan och vilka utmaningar finns framöver? Presentation utifrån resultat och kunskapsställning som gjorts i doktorandprojekt vid Barnafrid kring motståndskraft hos barn på flykt i de nordiska länderna.

Föreläsare: Erika Mattelin, Doktorand, Barnafrid vid Linköpings Universitet

13.50-14.00 Paus

14.00-14.30 Basprogram om våld mot barn

Barnafrid är ett nationellt kunskapscenter med uppdrag att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn. På uppdrag av regeringen har de tagit fram ett basprogram om våld mot barn. Presentationen innehåller information om denna
utbildning och barns utsatthet för våld och hälsa med fokus på vad som främjar hälsa.

Föreläsare: Erika Mattelin, Doktorand, Barnafrid vid Linköpings Universitet

14.30-14.45 Avslut

VAR: Digitalt

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 07 okt 2020

Anmäl dig

Utbildningarna är kostnadsfria för målgrupper som verkar i Gävleborgs län. Anmälan är bindande men kan överlåtas. För uteblivet deltagande utan avanmälan faktureras 1000 kr. Vi förbehåller oss rätten att vid behov omfördela platserna.

Kontakt