Bidrag för åtgärder i ängs- och betesmarker

Vill du restaurera igenvuxna marker till ängs- eller betesmark? Då kan du ansöka om ersättning för kostnaderna som åtgärderna medför.

Naturvårdsverket är ansvarig myndighet, Länsstyrelsen handlägger ansökningarna.

Ersättning för åtgärder i ängs- och betesmarker, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Ansökningsperiod

Du kan ansöka om stöd 1 juni – 31 augusti 2024.

Vem kan söka bidrag?

Du kan söka bidraget om du är markägare eller har markägarens tillåtelse att utföra restaureringsåtgärder, till exempel som arrendator. Stödet kan också sökas av vissa stiftelser och föreningar samt kommunala bolag och entreprenörer. Statliga myndigheter och kommuner kan inte få bidrag för restaureringsåtgärder.

Så stort är bidraget

Som högst kan du få ersättning som täcker 70 procent av godkända kostnader för restaureringsåtgärderna.

Under 2024 har Länsstyrelsen Gävleborg totalt 966 000 kronor att fördela i stöd.

Åtgärder som du kan få bidrag för

Du kan få stöd för att restaurera ängsmarker och betesmarker om 0,3 -10 hektar. Restaureringar över 10 hektar kan beviljas förutsatt att de ligger inom skyddad natur eller gynnar särskilt utpekade arter. Stöd kan ges till åtgärder som är nödvändiga för restaureringen, till exempel avverkning, röjning, bortforsling av ris och eget arbete.

Ett övergripande mål för ängar och betesmarker är att de efter restaureringen ska uppfylla villkoren för miljöersättning för skötsel av mark med särskilda värden, gräsfattiga marker, mosaikbetesmark, fäbod- eller skogsbete. Om marken inte bedöms kunna nå dit med maximalt fem års restaurering kommer stöd inte att beviljas.

Prioriterade åtgärder i X län

  • restaurering av artrik slåtteräng av torr till frisk mark.
  • restaurering av havsstrandäng.
  • närhet till andra värdefulla ängs- eller betesmarker.
  • marker som innehåller stor variation av naturtyper.
  • förekomst av kulturlämningar.
  • möjlighet till långsiktighet i skötseln (till exempel förekomst av egna djur).

Ansök om bidrag

Ansök om bidrag för att genomföra restaureringsåtgärder genom att använda formuläret nedan.

Kontaktuppgifter

Ange namn på enskild person, markägare, ideell förening eller kommun som ansvarar för eventuell restaurering.


Fastighetsbeteckning där åtgärden planeras att utföras.

Syfte och mål med restaurering
Typ av åtgärd
Typ av åtgärdExempelvis restaurera för att öppna upp en gammal betesmark, friställa grova träd.
Områdesinformation

Använd dig av https://minkarta.lantmateriet.se/ OBS: Se till att ha flygbild och fastighetsgränser aktiverade.

Exempelvis betes-, åker-, myr- eller skogsmark.
Utformning

Ange slåtter- och/eller betesmarksareal i hektar.


Exempelvis bete, slåtter eller hamling.
Kostnad
Bifoga egen uträkning.

Gör en uppskattning på hur mycket du tror att åtgärden kommer att kosta, räkna även in eget arbete.

Se exempel och riktpriser nedan.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss