Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Samarbeten för nya jobb på landsbygden

Vill du starta ett samarbete som bidrar till att skapa nya jobb på landsbygden? Då kan du söka det här projektstödet.

Projektstöd för samarbeten för nya jobb på landsbygden finns till för att underlätta samarbeten som utvecklar näringslivet utanför jordbrukssektorn. För jordbruksföretag finns möjlighet att genom samarbete bredda sin verksamhet i kombination med att leverera samhällsnytta. Det kan till exempel handla om samarbeten för att utveckla nya processer eller projekt för att testa en ny teknik.

Stor del av länets budget kommer att läggas på satsningar som har koppling till den nationella och regionala livsmedelsstrategin.

Vem kan få stöd?

  • myndigheter
  • kommuner
  • landsting och regioner
  • företag
  • föreningar och andra organisationer.

Jordbruksföretag kan få stöd för satsningar utanför primärproduktionen.

Vilka faktorer påverkar möjligheten att få stöd?

Länsstyrelsen kommer att bedöma din ansökan utifrån vissa kriterier. Det är endast de högst prioriterade ansökningarna som får stöd.

I den regionala handlingsplanen heter stödet "Stöd till samarbeten för att skapa nya jobb (delåtgärderna 16.2, 16.9 inom fokusområde 6a)

Vänligen kontakta kontaktpersonen för stödet eller skicka en begäran till gavleborg@lansstyrelsen.se om du vill läsa den regionala handlingsplanen.

Utlysning av stöd till samarbeten för att främja ekologisk produktion och efterfrågan

Länsstyrelsen Gävleborgs län håller en utlysning under vinter/vår 2022 för att söka stöd till samarbeten för att främja ekologisk produktion och efterfrågan.

Gävleborgs län har fördelats cirka 1 miljon kronor för främjande av ekologisk produktion och efterfrågan. Medlen tillförs stödet för samarbeten för nya jobb på landsbygden inom landsbygdsprogrammet 2014-2020 vilket har förlängts till och med 2022.

Medlen är inte tänkta att gå till primärproduktion. För primärproduktion finns ytterligare 10 miljoner kronor till nationella projekt hos Jordbruksverket.

Här avses projekt som på ett eller annat sätt främjar konsumtion, ökar efterfrågan och så vidare av ekologiskt producerade livsmedel/produkter. Sådana projekt kan ske i samverkan mellan organisationer, myndigheter och företag. Projektidéer innehållande hållbar mat, nya produkter och nya marknadskanaler premieras liksom skapande av ökad efterfrågan på ekologiska produkter som stärker landsbygdens näringsliv.

Målgrupp

Organisationer, myndigheter och företag etcetera i Gävleborgs län.

Datum för ansökan

Du ska söka stöd till samarbeten för att främja ekologisk produktion och efterfrågan under perioden 2022-03-07—2022-05-02. Om ansökan kommer in annat datum hanteras ansökan utanför utlysningen.

Stödnivå

Som offentlig aktör kan du få 100 procent av dina utgifter i stöd, förutsatt att dina utgifter ger rätt till stöd. Det kan exempelvis gälla kostnader för nytt material och köp av tjänster samt för planering och genomförande av åtgärden.

I övriga fall ges stöd till 90% av stödberättigande utgifter.

Stöd beviljas inte till ansökningar som har mindre än 100 000 kronor i stödberättigande utgifter. Alla utgifter ger inte rätt till stöd.

Alla utgifter ger inte rätt till stöd. Läs mer om vilka utgifter du kan få stöd för hos Jordbruksverket.

När ansöker jag?

Det är viktigt att du ansöker om stöd innan du påbörjar ditt projekt. Du får inte ta med utgifter som du har haft innan ansökan skickats in.

Utlysningen för stöd till samarbeten för att främja ekologisk produktion och efterfrågan är öppen 2022-03-07—2022-05-02

Hur stort är stödet?

Du kan få 70–100 procent av dina utgifter i stöd, förutsatt att utgifterna ger rätt till stöd. Stöd beviljas inte till ansökningar med mindre än 100 000 kronor i stödberättigade utgifterna.

Du kan behöva offentlig medfinansiering i ditt projekt.

När ansöker jag?

Du ansöker om stödet när det görs en utlysning. En utlysning innebär att vi under en tidsperiod öppnar upp för ansökningar om pengar till en utvald satsning.

Hur ansöker jag?

Du söker stödet i Jordbruksverkets e-tjänst för företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar.

Läs noggrant igenom förutsättningarna för stödet innan du ansöker, både på den här sidan och på Jordbruksverkets webbplats. På Jordbruksverkets webbplats får du även mer detaljerad information om hur du ansöker.

Din ansökan handläggs av Länsstyrelsen. När du har skickat in din ansökan får du en kvittens i e-tjänsten med ditt ärendes journalnummer. Det är din bekräftelse på att ansökan är inskickad och du kan därmed börja med de åtgärder du sökt stöd för.

Observera att kvittensen inte är ett beslut om stöd. Om du påbörjar din investering innan du fått beslut behöver du se till att du har annan finansiering, ifall du inte skulle få stödet.

Ansök om utbetalning

När du har fått ditt beslut och din insats är helt klar och alla utgifter är betalda och bokförda ska du ansöka om slututbetalning. Ansök om slututbetalning innan slutdatumet i ditt beslut om stöd. Ansökningar som kommer in försent får avdrag på stödet.

Du kan även ansöka om delutbetalning innan investeringen eller projektet är helt klart. Du kan ansöka om förskottsbetalning av högst hälften av det beviljade stödet, dock högst 250 000 kronor. Myndigheter, regioner och kommuner kan inte få förskottsbetalning.

Registrera din ansökan om utbetalning i Jordbruksverkets e-tjänst där du även laddar upp dina underlag.

Registrera utgifter

Du registrerar dina utgifter i Jordbruksverkets e-tjänst. Jordbruksverket har en guide om hur du ansöker om utbetalning, som du bör läsa igenom för att vara säker på att allt blir rätt.

De utgifter du söker stöd för måste vara betalda innan du kan ta med dessa i en ansökan om utbetalning. Du får inte ta med några utgifter där faktura- eller betalningsdatum är före det datum som du skickade in din ansökan om stöd.

Om du har blivit beviljad stöd för enhetskostnad eller fast ersättning så är det endast ett fåtal kolumner som måste fyllas i.

Guide för ansökan om utbetalning på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Ansök om utbetalning av stöd i Jordbruksverkets e-tjänst Länk till annan webbplats.

E-tjänsten kräver inloggning med BankID.

Finansiering

I ditt beslut om stöd ser du vilken finansieringstyp som beslutet omfattar och som du ska redovisa i din ansökan om utbetalning. Har du endast egen finansiering behöver du inte fylla i något under finansieringsfliken. Kontakta oss om du är osäker.

Mer information om stödet

På Jordbruksverkets webbplats kan du läsa mer om stödet.

Samarbeten och kompetensutveckling på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Kontakt