Myggbekämpning i Nedre Dalälvsområdet 2018

Länsstyrelsen har i ett samarbetsprojekt anlitat NEDAB för myggbekämpning i Nedre Dalälvsområdet.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

NEDABs personal kommer under våren och sommaren att inventera behovet av myggbekämpning. En första bekämpning med biologiskt bekämpningsmedel (BTI) har genomförts i maj.

Projektet

Bekämpningsverksamheten bygger på adekvat information om var och när de stora myggproblemen uppträder, kunskap om vilken eller vilka arter som orsakar dessa myggproblem samt detaljerad specifik information om var och när deras larver utvecklas.

Spridning av biologiskt bekämpningsmedel (BTI) mot stickmyggor i Nedre Dalälvens översvämningsområden sker med hjälp av helikopter.

Bekämpningsinsatserna utförs i våtmarksmiljöer och innebär ett intrång i naturmiljön. Utförare av bekämpningen har utvecklat metoder för egenkontroll så att verksamheten inte orsakar någon betydande miljöpåverkan.

Det omfattande arbetet med att följa hur myggförekomsten utvecklas sker genom utplacering av myggfällor i hela området under hela säsongen och såväl före som efter bekämpning. Fällorna töms fortlöpande och antalet fångade mygg räknas.

Jordbruksverket har beviljat Länsstyrelsen Gävleborgs stöd inom Landsbygdsprogrammet 2014-2020 för bekämpningen.

Kontakt