Naturnära jobb

Naturnära jobb ska hjälpa nyetablerade och arbetssökande att få jobb inom natur- eller parkskötsel. Länsstyrelsen samordnar uppdragen för arbetslagen i länet och ser till att det finns lämpliga arbetsuppgifter inom naturvård, kulturmiljö och friluftsliv.

Naturnära jobb är en satsning för att nyetablerade i Sverige eller personer som varit arbetssökande under en längre tid ska förberedas inför arbetslivet inom gröna näringar. Det finns ett tydligt fokus på att kvinnor och män ska få samma förutsättningar i projektet och ett rekryteringsmål på minst 40 procent kvinnor. Målet är att de som anställs inom projektet, genom att prova på olika arbetsuppgifter, ska få kompetens som efterfrågas och därefter anställning företrädesvis inom gröna näringar.

Naturnära jobb i Gävleborgs län

I Gävleborgs län finns två arbetslag med både kvinnor och män, ett i Söderhamns kommun och ett I Hudiksvalls kommun. Antalet deltagare är färre än planerat på grund av rådande coronapandemi, men målet är att utöka arbetslagen under 2021. De som arbetar inom uppdraget Naturnära jobb varvar praktiskt arbete ute i fält med utbildningar av olika slag.

Bygdegård Torparbacken, Skogs Hembygdsförening

Under senhösten 2020 avverkades och slyröjdes området runt Torparbacken i Skogs hembygdsförening för att ”ljusa upp” området. Där finns flera torp och andra äldre byggnader. Festligheter brukar hållas på Torparbacken, till exempel nationaldagsfirande, Hembygdsdagen, Musik på Torparbacken och Pastoratets Friluftsgudstjänst. Ändamålet för föreningen är att värna om och vårda hembygdens miljö och dess kulturarv och föra det vidare till kommande generationer.

Bekämpning av invasiv art i Hölick och Oxsand

Naturnära jobb arbetslag har under hösten jobbat med bekämpning av den invasiva arten vresros i två av våra skyddade områden - Oxsand, ett Natura 2000-område i Nordanstigs kommun, och Hölicks naturreservat vid kusten utanför Hudiksvall. Vresrosen sprider sig snabbt och tränger ut den inhemska växtligheten på de platser där den etablerar sig genom att den skuggar ut övrig vegetation. Växtens förmåga att förändra habitat genom att stabilisera och beskugga sandmiljöer påverkar den biologiska mångfalden i omgivningen negativt. Vresrosens vassa taggar och täta bestånd minskar möjligheten att röra sig fritt i bland annat dyn- och kustmiljöer där den växer.

Lämna förslag på uppdrag

Arbetar du på en kommun och har lämpliga uppdrag inom friluftsliv och naturvård? De flesta uppdragen kommer från Länsstyrelsen men kommuner har också möjlighet att erbjuda arbetsuppgifter. Arbetsuppgifterna får inte innebära att arbetslaget konkurrerar med befintliga entreprenörer och de ska i huvudsak genomföras på offentlig mark.

Kontakta Länsstyrelsens samordnare för naturnära jobb om din kommun har förslag på uppdrag. Länsstyrelsen samordnar och prioriterar mellan de uppdrag som kommit in.

Länsstyrelsens roll

Länsstyrelsen har i uppdrag att samordna arbetsuppgifterna för naturnära jobb i länet. Länsstyrelsen ser till att det finns lämpliga uppdrag i länet inom exempelvis naturvård, kulturmiljö och friluftsliv.

Projektet naturnära jobb samordnas som helhet av Skogsstyrelsen och sker i samarbete med Naturvårdsverket, länsstyrelserna, Sveriges geologiska undersökning och Arbetsförmedlingen.

Nyhetsbrev - biologisk mångfald och friluftsliv

Vill du hålla dig uppdaterad om vad som händer kring Grön infrastruktur, Friluftssamordningen, Naturnära jobb, LONA-bidraget, Åtgärdsprogram för hotade arter samt Pollineringsuppdraget hos Länsstyrelsen Gävleborg?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Kontakt